Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w Hiszpanii

image

Hiszpania jest jedną z ulubionych destynacji wypoczynkowych Polaków, którzy przemieszczając się po jej terytorium samochodem, niekiedy stają się uczestnikami wypadków. W związku z tym w niniejszym artykule postaramy się przybliżyć podstawowe zagadnienia dotyczące postępowania o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w Hiszpanii.

Przez tzw. „wypadek drogowy” należy rozumieć zdarzenie mające miejsce na drodze publicznej, polegające najczęściej na zderzeniu się pojazdów mechanicznych lub potrąceniu pieszego. Do najczęstszych przyczyn wypadków w Hiszpanii należą: nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, wtargnięcie pieszego na jezdnię.

Odpowiedzialność za szkodę powstałą w wypadku drogowym w Hiszpanii

Co do zasady, odpowiedzialność za wypadek drogowy w Hiszpanii oparta jest na zasadzie ryzyka (responsabilidad objetiva). Oznacza to, że kierujący może się uwolnić od odpowiedzialności jedynie jeżeli wykaże, że zdarzenie zostało wywołane na skutek działania siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Natomiast jeśli w wyniku zdarzenia powstanie szkoda na mieniu wówczas zastosowanie znajduje odpowiedzialność na zasadzie winy (responsabilidad subjetiva).

Na poszkodowanym spoczywa ciężar dowodu jedynie co do powstania, charakteru i wysokości szkody oraz co do istnienia związku przyczynowego między ruchem mechanicznego środka komunikacji a szkodą.

Zasady dochodzenia odszkodowania za udział w wypadku w Hiszpanii

Odszkodowania za wypadek drogowy w Hiszpanii może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku, ale także – w przypadku zgonu poszkodowanego w wyniku zdarzenia – osoba najbliższa, tj. małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo czy partner.

Ustawa regulująca system szacowania szkód i uszczerbku na zdrowiu osób poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania za szkody materialne poniesione w wyniku wypadku drogowego (zwrot poniesionych kosztów, a także utraconych zarobków) oraz za uszczerbek (materialny i niematerialny).

W celu obliczenia wysokości odszkodowania należy sięgnąć do ustalonych wzorców zawartych w tabelach odszkodowawczych. System hiszpański dzieli kompensację na trzy grupy: w związku ze śmiercią, w związku z powstałymi następstwami oraz tymczasowe urazy.

Podczas ustalania rozmiarów powstałej szkody, stosuje się szereg kryteriów, które ostatecznie określają wysokość odszkodowania. W ramach odszkodowania powinno dojść do pokrycia kosztów związanych z leczeniem osoby poszkodowanej, a w przypadku jej zgonu powinny być pokryte koszty związane z pochówkiem. Ponadto w sytuacji, gdy osoba poszkodowana nie jest zdolna do pracy, odszkodowania można również dochodzić w zakresie związanym z utratą zarobków. Warto także pamiętać o możliwości uzyskania sądowego orzeczenia o świadczeniu renty na rzecz poszkodowanego w miejsce częściowego lub jednorazowego odszkodowania. Wysokość orzeczonej renty może ulec zmianie jedynie, jeśli dojdzie do zmiany warunków osobistych poszkodowanego lub jeśli pojawią się dalsze szkody związane ze zdarzeniem.

Po oszacowaniu wysokości roszczenia (zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w kodeksie cywilnym oraz systemie tabel Barema) należy skierować roszczenie do ubezpieczyciela, który zobowiązany jest do przedstawienia – w ciągu 3 miesięcy – oferty odszkodowawczej za wypadek wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W przypadku braku akceptacji oferty, poszkodowanemu przysługuje prawo – w terminie 2 lat – wystąpienia na drogę sądową z powództwem o odszkodowanie. W przypadku, gdy chcemy pozwać ubezpieczyciela sprawcy wypadku termin ten wynosi rok.

Pomoc adwokata przy dochodzeniu odszkodowania w Hiszpanii

Dochodząc odszkodowania powypadkowego w Hiszpanii strona poszkodowana może zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela, jednakże zakłady ubezpieczeń ustalają wysokość odszkodowania na znacznie niższym poziomie, jeśli występuje się bez profesjonalnego pełnomocnika.

W celu przygotowania odpowiednich dokumentów oraz oszacowania poniesionych szkód, na które mogą złożyć się szkody fizyczne, psychiczne, jak i majątkowe, rekomendowane jest skorzystanie z usług profesjonalistów: adwokata specjalizującego się w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych i lekarzy.

Jako adwokaci władający zarówno językiem polskim, jak i językiem hiszpańskim w sprawny sposób przeprowadzimy Państwo przez całą procedurę dochodzenia roszczeń w Hiszpanii – zachęcamy do skontaktowania się z kancelarią.