Przedawnienie roszczeń w transporcie drogowym, czyli jak odzyskać zaległe należności w Hiszpanii

clock-1461689_1920

W Europie każdego dnia na drogę wyjeżdżają miliony samochodów ciężarowych z przeróżnym ładunkiem, większość z nich terminowo i bez większych problemów przybywa na miejsce rozładunku. Jednak niejednokrotnie zdarzają się różnego rodzaju utrudnienia, jak kolizje drogowe, złe warunki atmosferyczne, nierzetelny kontrahent etc., co prowadzi do opóźnień, uszkodzeń ładunku, stresu, a to z kolei rodzi nieporozumienia między stronami umowy przewozu. Ponadto jednym z najczęstszych problemów dla firm transportowych jest nieterminowe regulowanie zobowiązań. Ze względu na stosunkowo krótkie terminy przedawnienia niezbędne jest szybkie egzekwowanie wymagalnych należności lub podjęcie działań przerywających jego bieg.

Co to jest przedawnienie?

Przedawnienie w Hiszpanii, podobnie jak w innych systemach prawnych, to instytucja prawa cywilnego, polegająca na możliwości uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu. Skutkiem przedawnienia jest to, że po upływie określonego czasu brak jest możliwości skutecznego dochodzenia roszczenia przed sądem, nawet w sytuacji, gdy dłużnik jest wypłacalny i znajduje się dobrej kondycji finansowej. Instytucja przedawnienia w teorii powinna służyć usprawnieniu transakcji między kontrahentami. Niestety, często hiszpańscy przedsiębiorcy, nie regulując swoich płatności w terminie liczą na to, że kontrahenci z innych krajów, nie znając hiszpańskiego systemu prawnego, nie zdecydują się na dochodzenie swoich należności, a te ulegną przedawnieniu. Tego typu sytuacja ma najczęściej miejsce przy stosunkowo niskich zobowiązaniach.

Terminy przedawnienia w Hiszpanii

Terminy przedawnienia określa prawo krajowe (przewóz krajowy) oraz akty prawa międzynarodowego (przewóz międzynarodowy), w przypadku transportu drogowego w Hiszpanii jest to odpowiednio: Ustawa o transporcie lądowym 15/2009 z dnia 11 listopada (Ley 15/2009 de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías), której regulacje dotyczą transportu krajowego oraz Konwencja genewska o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z 19 maja 1956 r., regulująca kwestie związane z transportem międzynarodowym.

Zasadą jest, że roszczenia w Hiszpanii przedawniają się po upływie 1 roku, za wyjątkiem przypadków działania w złej wierze lub z rażącym niedbalstwem – wówczas okres ten wynosi 3 lata.

Jak i od kiedy liczymy przedawnienie w Hiszpanii?

Co do zasady bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (np. dzień następny po terminie płatności określonym w fakturze). Konwencja określa też odpowiednie terminy dla innych przypadków, np. częściowego zaginięcia, uszkodzenia towaru lub niedotrzymania terminu dostawy – bieg terminu przedawnienia będzie liczony od dnia wydania towaru do przewozu; w przypadku całkowitego zaginięcia – począwszy od 30 dnia po upływie umówionego terminu dostawy albo w przypadku gdy termin nie był umówiony – począwszy od 60 dnia po przyjęciu towaru przez przewoźnika; we wszystkich innych przypadkach – począwszy od upływu 3 miesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu.

Zawieszenie przedawnienia

Wierzyciel wysyłając pisemną reklamację do swojego dłużnika zawiesza bieg terminu przedawnienia. Czas zawieszenia nie jest wliczany do biegu terminu rocznego, bądź trzyletniego. Zawieszenie następuje do czasu, kiedy wierzyciel otrzyma pisemną odpowiedź od dłużnika odrzucającą jego reklamację, co więcej, aby odrzucenie było skuteczne do odpowiedzi dłużnik musi dołączyć wszystkie wysłane bądź przekazane mu wcześniej przez wierzyciela dokumenty.
Należy wskazać, że w przypadku rozpoczęcia mediacji z kontrahentem dojdzie do zawieszenia biegu terminu przedawnienia na czas trwania postępowania do wydania ugody lub w przypadku braku dojścia do porozumienia protokołu końcowego mediacji (art. 4 ustawy 5/2012 o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych).

Zawieszenie dostarcza jakże cennego czasu, na dochodzenie przez wierzyciela roszczenia.

Przerwanie biegu przedawnienia w Hiszpanii

Przerwanie biegu terminu przedawnienia to dokonanie przez wierzyciela czynności, która spowoduje, że czas na dochodzenie roszczenia będzie płynął od nowa. Przerywając bieg terminu przedawnienia zyskujemy dodatkowy czas i możliwości odzyskania zaległych należności.
Poza wskazaną konwencją przerwanie jak i zawieszenie biegu terminu przedawnienia normują przepisy prawa hiszpańskiego.
W przypadku hiszpańskiej regulacji krajowej przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń transportowych nastąpić może poprzez tożsame czynności, które przerywają bieg terminu przedawnienia w przypadku umów handlowych (art. 79 ust. 3 CTTM). Sposobami na przerwanie biegu terminu przedawnienia są m.in.: wysłanie korespondencji wzywającej dłużnika do zapłaty, wszczęcie postępowania przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, czy pisemne uznanie roszczenia przez dłużnika – jest to opcja najkorzystniejsza, dająca wierzycielowi szansę na odzyskanie pieniędzy w dość szybkim postępowaniu nakazowym, w przypadku braku dobrowolnego spełnienia świadczenia.

Burofax – hiszpańskie oficjalne wezwanie do zapłaty

Przed wszczęciem postępowania sądowego, najskuteczniejszym sposobem, w jaki można przerwać bieg terminu przedawnienia i zmotywować dłużnika do zapłaty wierzytelności jest przesłanie wezwania do zapłaty w formie burofax, czyli poprzez rejestrowaną przesyłkę pocztową.

Burofax przesłany przez hiszpańskiego prawnika jest postrzegany zupełnie inaczej aniżeli ten wysłany przez polskiego przedsiębiorcę bezpośrednio lub za pośrednictwem polskiego prawnika, wywołując u hiszpańskiego dłużnika przeświadczenie, że kontrahent zamierza rzeczywiście dochodzić swej należności.

W ślad za oficjalną korespondencją hiszpański adwokat może również wpłynąć na proces decyzyjny u hiszpańskiego kontrahenta za pomocą komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

Dopiero gdy to nie przyniesie skutków, należy przejść do etapu postępowania sądowego, poprzez złożenie pozwu w ramach postępowania nakazowego (procedimiento monitorio).

Dla każdego przedsiębiorcy płynność finansowa jest kluczowym warunkiem sukcesu, znając terminy przedawnienia oraz korzystając z wsparcia hiszpańskiego adwokata, który może wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty w ciągu paru godzin od zlecenia mu takiego zadania, firmy transportowe mogą skutecznie poprawić swoją sytuację w zakresie windykacji roszczeń od hiszpańskich kontrahentów.

Zgłoś roszczenie

Jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą, który ma roszczenia względem hiszpańskiego dłużnika, to skontaktuj się z nami, 

a prawnicy kancelarii specjalizujący się w wsparciu prawnym dla polskich firm transportowych zajmą się Twoją sprawą.

 

Negocjacje

(+48) 607 076 203

(+34) 644 980 290