Skip to main content

Informacja prawna

  1. Własność Strony Internetowej 

Zgodnie z art. 10 Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego
i Handlu Elektronicznym (zwanej dalej „LSSI„), niniejszym informujemy, że strona internetowa (zwana dalej „Stroną” lub „Witryną„) jest obsługiwana przez WACH & WACH ABOGADOS SLP (zwana dalej „WACH & WACH„), z adresem C/Balmes 174, 4º 2ªB 08006 Barcelona i adresem
e-mail kancelaria@wachandwach.com.

Dla celów określonych ww. art 10 LSSI, wyraźnie stwierdza się, że prawnicy WACH & WACH wykonują swój zawód dzięki uzyskaniu kwalifikacji zawodowych w Hiszpanii lub w Polsce, przy czym wszyscy są należycie zarejestrowani w Izbie Adwokackiej w Barcelonie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Nasi specjaliści podlegają przepisom mającym zastosowanie do wykonywania zawodu prawnika, w tym m.in. dekretowi królewskiemu 658/2001 z dnia 22 czerwca w sprawie statutu hiszpańskiego zawodu prawnika oraz uchwale JUS/1098/2011 z dnia 18 kwietnia zmieniającej regulamin stowarzyszeń zawodowych prawników Barcelońskiej Izby Adwokackiej. Aktualnie obowiązujące przepisy można znaleźć pod następującym linkiem http://www.icab.es/normativa.

  1. Warunki korzystania z Strony Internetowej 

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega stosownym warunkom użytkowania wskazanym poniżej, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej (w tym korzystanie z zawartych w niej informacji i dokumentacji) oznacza, że użytkownik Witryny (zwany dalej „Użytkownikiem„) przeczytał i akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami użytkowania„), w tym wszelkie instrukcje i/lub zalecenia uzupełniające niniejsze Warunki użytkowania.

Strona zawiera informacje i dokumenty przygotowane przez WACH & WACH wyłącznie w celach informacyjnych (zwane dalej „Materiałami„). Użytkownik Witryny powinien mieć świadomość, że takie materiały mogą nie odzwierciedlać aktualnego ustawodawstwa i/lub orzecznictwa oraz mogą być modyfikowane, rozwijane lub usuwane bez uprzedniego powiadomienia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Materiały dostępne na Stronie nie mogą być w żadnym wypadku traktowane jako zamiennik porady prawnej lub innego rodzaju konsultacji. Dostęp do Materiałów przez Użytkownika nie stanowi ani nie implikuje żadnej relacji pomiędzy WACH & WACH a Użytkownikiem, przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie powinien podejmować żadnych działań sugerując się treścią i spostrzeżeniami wskazanymi w treści Materiałów udostępnionych na Stronie, ponieważ w żadnym wypadku nie stanowią one profesjonalnej porady.

Dostęp do Strony jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej zapewnianej przez dostawcę usług dostępowych, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę, za którą WACH & WACH nie ponosi odpowiedzialności.

Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Strony z zamiarem oszukania innych osób oraz deklaruje, iż nie będzie podejmował działań, które mogą zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom WACH & WACH lub osób trzecich, a także zobowiązuje się do korzystania ze Strony oraz udostępnionych na niej Materiałów w sposób rzetelny, prawidłowy i zgodny z prawem.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszej Informacji Prawnej lub w przypadku powzięcia przez WACH & WACH uzasadnionych podejrzeń o możliwym naruszeniu, WACH & WACH zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub uniemożliwienia dostępu do Strony Użytkownikowi, który dopuścił się naruszenia, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne środki techniczne. WACH & WACH może również w każdym czasie podjąć decyzję o ciągłości świadczenia usług za pośrednictwem Strony.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na korzystanie ze Strony na własne ryzyko i odpowiedzialność. W związku z powyższym, WACH & WACH nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z Witryny przez Użytkownika. Podobnie, WACH & WACH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w Materiałach dostępnych na Stronie.

W szczególności WACH & WACH nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Zawartość stron internetowych, do których prowadzą łącza dostępne w Witrynie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji nr 4 niniejszej Informacji prawnej.
  • Szkody jakiegokolwiek rodzaju, które wynikły z oprogramowania i sprzętu Użytkownika z powodu wirusów, Trojanów lub innych szkodliwych elementów. Obowiązkiem Użytkownika jest w stałe zapewnienie odpowiednich narzędzi (takich jak antywirus, czy firewall) do wykrywania i eliminowania szkodliwych programów komputerowych, uwzględniając, że Użytkownik jest świadomy oraz przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci internetowej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa jego oprogramowania i sprzętu.
  • Szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrządzone Użytkownikowi w wyniku usterek lub braku połączenia w sieciach telekomunikacyjnych, które prowadzą do zawieszenia, anulowania lub przerwania świadczenia usług Strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WACH & WACH nie ponosi odpowiedzialności za takie usterki oraz, że aby zapewnić dostęp do Strony, konieczne jest skorzystanie z usług świadczonych przez osoby trzecie, co znajduje się poza kontrolą WACH & WACH. Za usługi świadczone przez osoby trzecie, w zakresie ich niezawodności, jakości, ciągłości i działania, WACH & WACH nie ponosi odpowiedzialności.
  1. Udostępnione strony internetowe (tzn. linki) 

W przypadku udostępnionych linków zawartych na Stronie, za pośrednictwem których Użytkownik może zostać przekierowany na strony internetowe osób trzecich, WACH & WACH uznaje się za pośredniczącego usługodawcę zgodnie z art. 17 LSSI. W związku z tym może ponosić odpowiedzialność za treści i usługi udostępniane w niniejszych linkach wyłącznie w zakresie, w jakim faktycznie wie o bezprawności oraz nie przystąpił do dezaktywacji linku z należytą starannością. 

WACH & WACH nie ponosi odpowiedzialności również za treść linków ani za warunki korzystania czy zasady poufności stron internetowych, do których ww. linki prowadzą.

Użytkownicy oraz każda osoba fizyczna lub prawna, która zamierza zamieścić link prowadzący do Strony, na swojej stronie lub innej witrynie internetowej, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę WACH & WACH. W żadnym wypadku utworzenie takiego linku do Strony nie oznacza istnienia relacji między WACH & WACH a właścicielem lub posiadaczem strony internetowej, na której link został utworzony, jak i również nie oznacza akceptacji lub zatwierdzenia przez WACH & WACH jego treści i/lub usług.

W każdym przypadku WACH & WACH zastrzega sobie prawo do wycofania zgody lub dezaktywowania linków do Strony w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku niezgodnej z prawem działalności lub treści strony lub witryny, na której znajduje się link.

  1. Własność intelektualna i przemysłowa

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej do Materiałów (w tym m.in. do tekstów, grafiki, zdjęć, filmów), elementów i ich rozmieszczenia na Stronie, jej projektu graficznego, oznaczeń odróżniających (w tym znaków towarowych i nazw handlowych), bazowych programów komputerowych (uwzględniając kody źródłowe) stanowią wyłączną własność WACH & WACH lub WACH & WACH, która posiada wystarczające prawa do ich używania i wykorzystywania. Wszystkie treści i elementy zawarte na Stronie stanowią dzieła chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej obowiązującym w Hiszpanii.

Dostęp do i/lub korzystanie z Witryny przez Użytkownika w żaden sposób nie oznacza przeniesienia praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej do Strony, Materiałów i/lub znaków wyróżniających WACH & WACH. Z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo, Użytkownikowi wyraźnie zabrania się powielania, przekształcania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania, udostępniania, wyodrębniania i/lub ponownego wykorzystywania Strony, zawartych na niej Materiałów oraz innych elementów i/lub znaków wyróżniających WACH & WACH.

  1. Postanowienia ogólne

Korzystanie ze Strony podlega prawu hiszpańskiemu, a wszelkie wątpliwości będą interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim. Również, korzystając ze Strony, Użytkownik akceptuje i zgadza się, że wszelkie konflikty lub spory powstałe między Użytkownikiem a WACH & WACH będą rozstrzygane przez właściwe sądy i trybunały zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszej Informacji Prawnej zostanie uznane za nieważne, zostanie ono usunięte lub odpowiednio zmodyfikowane. Ww. stwierdzenie nieważności nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień zawartych w niniejszej Informacji Prawnej.

Prawa autorskie 2024 WACH & WACH. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.