Skip to main content

Polityka prywatności

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

WACH & WACH ABOGADOS (dalej: „WACH & WACH„) z siedzibą przy C/Balmes 174, 4º 2ªB, 08006 Barcelona, jest spółką odpowiedzialną za przetwarzanie danych gromadzonych lub generowanych podczas uzyskiwania dostępu, korzystania i przeglądania naszej strony internetowej (dalej: „Strony”) oraz danych przekazywanych za pośrednictwem środków kontaktu dostępnych na Stronie.

 1. CEL I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

WACH & WACH będzie przetwarzać podane dane ręcznie i/lub automatycznie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom. Dane będą przetwarzane w celu:

 • Zapewnienia wykonania zleconych usług prawnych (usługi te mogą być świadczone przez WACH & WACH bezpośrednio lub zlecone podwykonawcom);
 • Wysyłki Klientom informacji handlowych dostosowanych do ich profili;
 • Zarządzania profilami potencjalnych członków/rekrutujących;
 • Zarządzania relacjami biznesowymi z dostawcami; oraz
 • Przestrzegania prawnie ustanowionych obowiązków lub wymogów właściwych organów.

Biorąc pod uwagę ustalone cele, WACH & WACH będzie przetwarzać (i) dane osobowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu itp.); (ii) dane finansowe (rachunki bankowe, zeznania podatkowe itp.); (iii) dane niezbędne do świadczenia usług doradczych oraz (iv) dane akademickie i zawodowe (szkolenia, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i inne dane istotne przy wyborze specjalistów).

Dane dostarczone przez użytkownika Strony (dalej: „Użytkownika”) muszą być zgodne z prawdą, a Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane jakąkolwiek nieścisłością w dostarczonych danych. Podobnie, w przypadku, gdy użytkownik przekazuje WACH & WACH informacje od osób trzecich, Użytkownik musi oświadczyć, że posiada zgodę tych osób trzecich na przekazanie danych do WACH & WACH i musi poinformować wskazaną osobę trzecią o niniejszej Polityce Prywatności, zwalniając WACH & WACH z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług, WACH & WACH nie gwarantuje odpowiedniego i satysfakcjonującego świadczenia usług na jego rzecz.

 1. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

WACH & WACH będzie przechowywać informacje o Użytkowniku wyłącznie przez czas niezbędny do świadczenia usług, które zostały powierzone WACH & WACH, o ile nie odwoła on udzielonej zgody. Następnie, tylko w razie takiej potrzeby, WACH & WACH będzie przechowywać dane przez prawnie ustalone okresy.

W przypadku, gdy Użytkownik podał dane w związku z ofertą pracy lub w celu ubiegania się o pracę, dane będą przechowywane przez co najmniej rok od daty ostatniej aktualizacji.

Po upływie okresów przechowywania danych zostaną one bezpiecznie usunięte.

 1. WDROŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

WACH & WACH wdrożył wystarczające środki bezpieczeństwa w celu odpowiedniej ochrony informacji Użytkowników. Te środki bezpieczeństwa obejmują techniczne środki bezpieczeństwa, takie jak przykładowo szyfrowanie komunikacji między Użytkownikami a serwerami WACH & WACH oraz szyfrowanie informacji na serwerach WACH & WACH.

Co do zasady, WACH & WACH nie ujawnia danych Użytkownika stronom trzecim znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH 

W ramach stosunku umownego, który Użytkownik utrzymuje z WACH & WACH oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, WACH & WACH może być zobowiązany do przekazywania danych osobowych organom administracji publicznej (w tym sądom), bankom i instytucjom finansowym; innym specjalistom w celu prawidłowego świadczenia zleconych usług lub gdy takie przekazywanie jest wymagane przez prawo, a także Państwowym Służbom Bezpieczeństwa i Korpusom.

 1. LEGITYMACJA

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika oraz świadczenie i realizacja zakontraktowanych usług. Przetwarzanie danych może być również konieczne w związku z obowiązkami prawnymi WACH & WACH.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik ma prawo do skorzystania, w dowolnym momencie i zgodnie z obowiązującymi przepisami z przysługującego mu prawa dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, jak i również prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia czy cofnięcia udzielonej zgody. W tym celu Użytkownik powinien przesłać stosowne pismo na adres: C/Balmes 174, 4º 2ªB, 08006 Barcelona lub na adres e-mail: kancelaria@wachandwach.com. Aby zapewnić szybką i skuteczną odpowiedź, konieczne jest, aby Użytkownik wyraźnie wskazał prawo lub prawa, z których chce skorzystać oraz podał swoje imię i nazwisko. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.agpd.es; C/ Jorge Juan, 6 de Madrid), przy czym WACH & WACH zachęca, aby w pierwszej kolejności Użytkownik skontaktował się z tym kancelarią.