Skip to main content

W Hiszpanii ochronie podlegają wzorce i rysunki przemysłowe, patenty, znaki towarowe. Własność intelektualna chroniona jest dzięki przepisom prawa krajowego, a także konwencjom międzynarodowym i umowom wspólnotowym. W poniższym artykule przedstawimy Państwu jak skutecznie chronić swoją markę na rynku hiszpańskim.

To, co wyróżnia danego przedsiębiorcę od pozostałych przedsiębiorców na rynku to jego firma (nazwa, pod którą prowadzi działalność gospodarczą i z którą jest kojarzony) oraz produkty lub usługi, które oferuje klientom – te elementy stanowią cenny dorobek i objęte są ochroną prawną przewidzianą w przepisach ustawy z 7 grudnia 2001 roku – Ley de Marcas.

Rejestracja znaku towarowego w Hiszpanii

Aby znak towarowy mógł korzystać z ochrony prawnej musi być zarejestrowany w urzędzie do spraw własności przemysłowej, który w Hiszpanii znany jest jako OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas). Wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego należy złożyć do organu właściwego dla Wspólnoty Autonomicznej, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania. Organ ten w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku przesyła dane do Hiszpańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych (OEPM).

Wniosek można złożyć również przez stronę internetową. Zarówno wniosek, jak i wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku hiszpańskim lub przetłumaczone na ten język. Wniosek powinien zawierać między innymi informacje umożliwiające identyfikację wnioskodawcy oraz listę produktów lub usług, dla których wnioskuje się o rejestrację zgodnie z międzynarodową klasyfikacją (CLINMAR). Wraz z wnioskiem należy uiścić odpowiednią opłatę.

Co do zasady ochrona znaku towarowego ogranicza się do kraju (regionu), w którym został zarejestrowany. Jednakże wyrok sądu z 7 listopada 2019 roku w sprawie T-380/18 pozwala w pewnych okolicznościach uznać, że używanie znaku w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej może być uznawane za używanie znaku na terytorium całej Unii Europejskiej.

Ochrona trwa przez okres 10 lat od daty złożenia wniosku, po upływie tego terminu możliwe jest przedłużenie ochrony na kolejne okresy 10-letnie.

Jakie są skutki zarejestrowania znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego daje jego właścicielowi wyłączne prawo do korzystania i dysponowania znakiem.

Właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobom trzecim korzystania z znaku bez jego zgody, a także pozwala mu (właścicielowi) na obrót zarejestrowanym znakiem. W razie naruszenia jego praw, właściciel może podjąć przed właściwym organem postępowanie cywilne lub karne przeciwko osobie, która dokonała naruszenia, a w szczególności może żądać zaprzestania naruszania praw oraz odszkodowania za poniesione szkody.

W razie wątpliwości i pytań dotyczących hiszpańskiego prawa własności intelektualnej oraz postępowań przed hiszpańskim urzędem patentowym zachęcamy do kontaktu z nasza Kancelarią