Obowiązki właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą o własności horyzontalnej (Ley de Propiedad Horizontal)

newsletter-form-bg

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości w Hiszpanii, to poza wynikającymi z tego uprawnieniami, wiążą się z tym również obowiązki wynikające z Ustawy o własności horyzontalnej.

Obowiązki właścicieli hiszpańskich nieruchomości zgodnie z Ustawą o własności horyzontalnej:

W większości budynków istnieją części odrębne (lokale mieszkalne, lokale gospodarcze, miejsca parkingowe) oraz części wspólne (klatki schodowe, windy, korytarze, ściany nośne budynku, dach, stropy, basen itp.) objęte współwłasnością wszystkich właścicieli części odrębnych.
Obowiązki każdego właściciela w odniesieniu do części odrębnych i wspólnych są uregulowane w artykułach 7 i 9 wskazanej ustawy i są następujące:

Remont i modernizacja hiszpańskiej nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości może dokonywać w niej modernizacji i remontów elementów architektonicznych i instalacyjnych, o ile nie powoduje to zagrożeń dla bezpieczeństwa budynku, jego struktury lub stanu zewnętrznego, ani nie ingeruje w części odrębne należące do innego właściciela. Na przykład nie można modyfikować ściany nośnej lub fasady, ponieważ wpłynęłoby to na części wspólne.

Przestrzegaj postanowień statutu

Niektóre statuty wspólnot zabraniają prowadzenia określonych aktywności w lokalach danego budynku, w związku z tym należy przestrzegać takich zakazów. Ponadto, w oparciu o Ustawę o własności horyzontalnej nie można prowadzić działań szkodliwych dla nieruchomości lub mogących oddziaływać na innych właścicieli lub posiadaczy lokali, w szczególności zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu lub nielegalnych.
W związku z tym podczas zakupu nieruchomości należy zapoznać się ze statutem wspólnoty, aby mieć jasną sytuację, jakie aktywności są zakazane.

Szanuj części wspólne nieruchomości

Każdy właściciel ma obowiązek szanować i właściwie korzystać z instalacji i innych elementów wspólnych (baseny, tereny zielone, huśtawki, windy), unikając ich uszkodzeń.

Utrzymuj nieruchomość w dobrym stanie technicznym

Właściciele każdego mieszkania lub lokalu muszą utrzymywać go w dobrym stanie i mieć świadomość ciążącej na nich  odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Dlatego w celu należytej kontroli i wypełnianiu wskazanych zobowiązań, właściciel musi zezwolić na kontrolę swojego lokalu.

Partycypuj w dbaniu o nieruchomość

Proporcjonalnie do swego udziału w części wspólnej nieruchomości, właściciel musi partycypować w utrzymaniu tej części, poprzez uiszczanie przypadającej na niego kwoty za usługi i opłaty z nią związane.  Powyższe obejmuje zarówno nakłady zwykłe, jak i nadzwyczajne.

Partycypuj w funduszu rezerwowym

Również w zależności od przypadającego na danego właściciela udziału, każdy zobowiązany jest wnieść wkład pieniężny na fundusz rezerwowy wspólnoty. Własność funduszu rezerwowego odpowiada wszystkim współwłaścicielom i powinna stanowić minimalną kwotę odpowiadającą 5% ostatniego ustalonego budżetu.

Podaj swój aktualny adres korespondencyjny

Każdy właściciel ma obowiązek przekazać sekretarzowi wspólnoty swój adres do korespondencji na terytorium Hiszpanii w celu przesyłania wszelkich zawiadomień.

Poinformuj o zmianie właściciela

Jeżeli dojedzie do sprzedaży nieruchomości lub jej części, to tę zmianę należy zgłosić do wspólnoty.

 

Jeśli szukacie Państwo wsparcia w zakresie hiszpańskiego prawa nieruchomości, to prosimy o kontakt z polskojęzycznym hiszpańskim adwokatem:

NegocjacjeES (+34) 644 980 290

PL (+48) 607 076 203