Jak przerwać w Hiszpanii bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego?

termin przedawnienia w Hiszpanii

Wypadki drogowe są źródłem licznych problemów o bardzo różnym charakterze. W większości przypadków, na szczęście ograniczają się one do łatwych do wykonania napraw lub lekkich uszkodzeń ciała. Mogą jednak być źródłem prawdziwych dramatów, za które nigdy nie będzie można zadośćuczynić. Dla wszystkich takich przypadków, w Hiszpanii istnieje przewidziany prawem system odszkodowań, mających na celu złagodzenie, na tyle na ile to możliwe, skutków poniesionych szkód, z uwzględnieniem tego, kto ponosi za nie odpowiedzialność. Nie należy jednak zapominać, że określonego prawa można dochodzić w zakreślonym ustawowo terminie, nazywanym terminem przedawnienia, po upływie którego traci się taką możliwość. Wyjaśniamy jaki to termin i jak przerwać bieg przedawnienia roszczenia z tytułu wypadku drogowego.

Czym jest przedawnienie?

Mówiąc o przedawnieniu w odniesieniu do wypadku drogowego, mamy na myśli określony prawem okres, w którym dana sytuacja prawna ma charakter trwały; innymi słowy, jest to określony prawem termin, od którego nie jest już możliwe wniesienie o skorzystanie z prawa, upłynął ostateczny termin na zgłoszenie roszczenia, bądź nabywa się pewne prawo ostatecznie.

Należy w związku z tym odróżnić przedawnienie powodujące wygaśnięcie prawa od przedawnienia powodującego jego nabycie. W pierwszym przypadku bezczynność uprawnionego do nabycia prawa powoduje, że traci on taką możliwość, natomiast w drugim – nabywa się prawo, zwykle związane z własnością, tak jak dzieje się to w przypadku zasiedzenia.

W odniesieniu do wypadków drogowych, także tych, przy których wina leży po obu stronach, mamy do czynienia z przedawnieniem powodującym wygaśnięcie prawa, co oznacza, że jeżeli uczestnik wypadku, któremu należy się odszkodowanie, nie wystąpi z roszczeniem o jego wypłatę w terminie przewidzianym przepisami, nieodwołalnie traci prawo do niego.

Kiedy przedawniają się w Hiszpanii roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego?

Ustawa 35/2015 z dnia 22 września, wprowadzająca reformę systemu wyceny szkód na osobach w wypadkach w ruchu drogowym, zmieniająca poprzednio obowiązujące przepisy, określone Królewskim Dekretem Legislacyjnym 8/2004 z dnia 29 października, stanowi w artykule 7, że zarówno poszkodowanym w wypadkach drogowych, jak i ich spadkobiercom, służy roszczenie bezpośrednio do ubezpieczyciela o naprawienie poniesionej szkody, a roszczenie takie w Hiszpanii przedawnia się po upływie jednego roku.

Mamy tu do czynienia z odpowiedzialnością pozaumowną, powstałą z racji samego prowadzenia pojazdu. Pomiędzy uczestnikami wypadku drogowego nie musi więc istnieć stosunek prawny uzasadniający takie roszczenie.

Kodeks Cywilny również odnosi się do tego rodzaju odpowiedzialności w artykule 1902, według którego, kto poprzez działanie lub zaniechanie wyrządza szkodę innej osobie, przy czym zachodzi jego wina lub zaniedbanie, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.

Kodeks Cywilny określa również, jaki jest okres przedawnienia, któremu podlega prawo do odszkodowania, a konkretnie w artykule 1968 stanowi, że po upływie jednego roku przedawnieniu ulega roszczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, wynikające ze zobowiązań powstałych w sposób zawiniony lub przez zaniedbanie.

Bieg wspomnianego terminu jednego roku rozpoczyna się, jak stanowi artykuł 1969 Kodeksu Cywilnego, od dnia, od którego możliwe jest skorzystanie z prawa. Jest to jednak punkt wzbudzający wiele kontrowersji, ponieważ, jakkolwiek niektórzy rozumieją przez rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia moment, w którym doszło do wypadku, w doktrynie istnieje też inne stanowisko, zyskujące coraz więcej oparcia w orzecznictwie, według którego wspomniany powyżej termin jednego roku należy liczyć od dnia, w którym ranny w wypadku powrócił do zdrowia lub jego stan został ustabilizowany, co należy potwierdzić odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi.

Jak przerwać w Hiszpanii bieg terminu przedawnienia?

Jak stanowi artykuł 1973 Kodeksu Cywilnego, bieg terminu przedawnienia przerywa się, gdy uprawniony do odszkodowania wystąpi do sądu lub do tego, od kogo żąda odszkodowania, z przysługującym mu roszczeniem.

W praktyce, celem przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia z tytułu wypadku drogowego, należy złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego odpowiednie roszczenie w formie, która pozwoli na jego skuteczne doręczenie, takiej jak fax z poświadczeniem treści i odbioru, telegram, itp.

Od tego momentu, aż do skutecznego poinformowania poszkodowanego przez firmę ubezpieczeniową o złożonej mu propozycji odszkodowania, bieg terminu przedawnienia zostaje wstrzymany. Jak już wspominaliśmy, w przypadku odpowiedzialności za wypadki drogowe, firma ubezpieczeniowa na złożenie takiej propozycji ma maksymalnie trzy miesiące. Jeżeli poszkodowany uzna ją za odpowiednią, roszczenie kończy się wraz z jej przyjęciem; w przeciwnym wypadku, może dochodzić swoich praw przed sądem.

Wzór pisma przerywającego w Hiszpanii bieg terminu przedawnienia roszczenia z tytułu wypadku drogowego

Zgodnie z artykułem 7 ustawy o ubezpieczeniach, złożenie do sądu pozwu o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku wypadku drogowego musi być poprzedzone skierowaniem do firmy ubezpieczeniowej roszczenia wstępnego, zawierającego informację o szkodzie i wniosek o wypłatę należnego odszkodowania.

Takie wstępne roszczenie przerywa bieg przedawnienia, a jego treść musi zawierać co najmniej dane osobowe zgłaszającego, oświadczenie o zdarzeniu, do którego doszło, dane pojazdów i ich kierowców, którzy brali udział w wypadku, a także wszelkie informacje wydane przez lekarzy i biegłych, którymi dysponujemy i które pomogą w obliczeniu kwoty odszkodowania.

Roszczenie wstępne: Roszczenie o wypłatę należnego odszkodowania z tytułu wypadku drogowego

Szanowni Państwo,

Jako osoba poszkodowana w wypadku drogowym, do którego doszło w dniu 00/00/2000, kontaktuję się z Państwem w celu spełnienia obowiązku przewidzianego artykułem 7 obowiązującej Ustawy 35/2015 z dnia 22 września, zmieniającej tekst jednolity ustawy o odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach w ruchu pojazdów silnikowych, zatwierdzonej Królewskim Dekretem Ustawodawczym 8/2004 z dnia 29 października, celem złożenia wstępnego roszczenia o odszkodowanie za całość poniesionych szkód; w tym celu przesyłam następujące dane:
Pojazd, który spowodował szkodę: numer rejestracyjny xxxxx, marka yyyyy, model xxxxx, kolor yyyyy, numer obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej xxxxx, zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym yyyyy. Samochód osobowy prowadził Pan xxxxxx, legitymujący się numerem NIF yyyyyyy, który podpisał odpowiednie polubowne oświadczenie, w którym uznaje swoją winę.
Poniesione szkody materialne: załączam opinię rzeczoznawcy podpisaną przez warsztat samochodowy xxxxx, z dnia 00/00/2000, a także sprawozdanie rzeczoznawcy z mojego towarzystwa ubezpieczeniowego, odnoszące się do szkody. Załączam również faktury za następujące przedmioty osobiste, które przewoziłem w dniu zdarzenia, a które uległy całkowitemu uszkodzeniu: xxxxxx
Dane osobowe: Załączam zaświadczenie lekarskie podpisane przez specjalistę xxxxxx, lekarza xxxxxx, a także zwolnienie lekarskie, sprawozdanie z rehabilitacji, wyniki badań diagnostycznych, itd.

Pozostaję do Państwa dyspozycji na wypadek, gdyby potrzebne były jakiekolwiek dodatkowe informacje; jestem również gotowy poddać się dodatkowym badaniom lekarskim, jeżeli zajdzie taka potrzeba, o ile nie będą one polegać na powtórzeniu badań już wykonanych.

Z poważaniem
Podpis XY

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia w sprawie odszkodowawczej w Hiszpanii , to napisz do nas wiadomość lub zadzwoń

Negocjacje

(+48) 607 076 203

(+34) 644 980 290