Odszkodowania dla firm transportowych poszkodowanych w wyniku blokad autostrad

trucks_lawyer_transport law

Odszkodowania dla firm transportowych poszkodowanych w wyniku blokad autostrady AP7 łączącej Hiszpanię z Francją.

W ostatnich tygodniach jesieni 2019 roku w ramach manifestacji grupy popierającej katalońską niepodległość CDR – Comitès de Defensa de la República (Komitety Obrony Republiki) doszło do blokad na autostradzie AP7, które sparaliżowały ruch międzynarodowy na odcinku pomiędzy Hiszpanią a Francją.

Wśród poszkodowanych znalazło się wiele polskich firm transportowych, jak i innych podmiotów, które nie dostarczyły produktów na czas lub gdy produkty te uległy zniszczeniu.

Prawo do odszkodowania w ramach odpowiedzialności władzy publicznej w Hiszpanii

Wszystkie poszkodowane podmioty mają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w ramach odpowiedzialności władzy publicznej, uregulowanej w ustawie o reżimie prawnym sektora publicznego (Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público) oraz w ustawie o postępowaniu administracyjnym (Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

W pierwszej z tych ustaw, w artykule 32 określono zasady odpowiedzialności administracji publicznej, które stanowią, że uprawnionymi do uzyskania odszkodowania od administracji publicznej będą ci, którzy ponieśli szkodę majątkową lub niemajątkową wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie poszczególnych jednostek organizacyjnych państwa przy wykonywaniu władzy publicznej, z wyjątkiem przypadków siły wyższej.

Należy zauważyć, że chodzi tu o sytuacje, w których powstała szkoda jest bezpośrednią konsekwencją działania lub zaniechania, które można przypisać administracji publicznej i brak jest ustawowych przesłanek wyłączających tę odpowiedzialność.
W przypadku omawianych blokad nie można mówić, że były spowodowane przez siłę wyższą, a tym samym brak jest prawnego uzasadnienia aby poszkodowani wynikiem tych działań mieli ponieść konsekwencje powstałych strat, gdyż powinny one być poniesione przez administrację publiczną.

Odpowiedzialność administracji publicznej za szkody powstałe w wyniku działań grupy CDR.

Administracja publiczna i organy katalońskiej wspólnoty autonomicznej były zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań w celu uniknięcia lub usunięcia blokad drogi publicznej AP7 w celu uniknięcia powstania szkód wynikłych z tych działań. Działania grupy CDR nie mogą być zaliczone do działań wykonywanych w ramach prawa do wypowiedzi i zgromadzeń. Zgodnie z doktryną Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE), prawo do demonstracji nie może naruszać innych praw, przede wszystkim prawa do swobodnego poruszania się oraz przepływu osób i towarów (orzeczenie C‑265/95 z 9 grudnia 1997).

Odpowiedzialność uregulowana w art. 33 ustawy 40/2015 jest odpowiedzialnością solidarną, dlatego roszczenia można kierować do organów Wspólnoty Katalonii, jak i do organów państwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych).

Termin przedawnienia roszczeń

Jeśli chodzi o termin przedstawienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności majątkowej, to art. 67 ust. 1 ustawy 39/2015 ustanawia termin jednego roku, licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które spowodowało szkodę.

Zgłoś roszczenie

Jeśli zostałeś poszkodowany w związku z blokadą autostrady AP7 w Hiszpanii, to skontaktuj się z nami w celu ustalenia możliwości dochodzenia roszczeń.

Negocjacje

(+48) 607 076 203

(+34) 644 980 290