Odszkodowanie za wypadek w Hiszpanii – oferta odszkodowawcza (oferta motivada de indemnización)

odszkodowania-w-hiszpanii-oferta-ubezpieczyciela-hiszpański-adwokat-1-1024x683

Czym jest oferta odszkodowawcza (oferta motivada de indemnización)?

Uzasadniona oferta odszkodowawcza jest odpowiedzią, którą hiszpańskie firmy ubezpieczeniowe zobowiązane są udzielić poszkodowanym, oferując im kwotę pieniężną tytułem odszkodowania za szkody poniesione w wypadku drogowym, w sytuacji gdy ubezpieczyciel uzna, że kierowca ubezpieczonego pojazdu jest odpowiedzialny za wypadek.

Odszkodowanie – dochodzenie roszczeń

Ubezpieczyciel musi zapoznać się z okolicznościami zdarzenia, za które żąda się odszkodowania i oszacować zakres szkód odniesionych przez poszkodowanego. W przypadku bycia poszkodowanym w wypadku drogowym rekomendowanym jest poddanie się obdukcji przed służbami medycznymi ubezpieczyciela, aby ubezpieczyciel mógł obliczyć wartość odszkodowania, które powinieneś otrzymać.

Ustawa stanowi, że hiszpański ubezpieczyciel ma maksymalnie 3 miesiące na przedstawienie poszkodowanemu uzasadnionej oferty odszkodowawczej. Termin ten zaczyna swój bieg od momentu, w którym ubezpieczyciel uzyskał wiedzę o wypadku lub od momentu otrzymania zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego. Niezbędne jest w pierwszej kolejności wszczęcie postępowania polubownego w celu uzyskania oferty od ubezpieczyciela, zanim rozpocznie się dochodzenie roszczeń ew. drogą sądową.

Termin na zgłoszenie roszczenia

Jeżeli uległeś wypadkowi w Hiszpanii, masz rok, aby przedstawić roszczenie ubezpieczycielowi, ten rok oblicza się od dnia, w którym leczenie doznanych obrażeń zostało zakończone.

Jeśli firma ubezpieczeniowa nie przyjmie swojej odpowiedzialności odszkodowawczej za zdarzenie (ponieważ przykładowo sprawca wypadku nie był jej ubezpieczonym), to jest zobowiązana do poinformowania cię o tym fakcie. Ubezpieczyciel skieruje pisemną odpowiedź, w której jasno zostaną wytłumaczone powody, dla których uważa, że nie poczuwa się do poniesienia odpowiedzialność za zdarzenie (może nawet zwrócić się o uzupełniające sporządzenie opinii biegłego)  w ciągu roku.

Jakie wymagania musi spełnić umotywowana oferta odszkodowawcza?

– Zostać przedstawioną zgodnie z terminem. W przeciwnym razie od firmy ubezpieczeniowej należne będą odsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę będą również naliczane w przypadku, gdy po zaakceptowaniu uzasadnionej oferty przez poszkodowanego ubezpieczyciel nie dokona wypłaty środków w terminie pięciu dni.

– Ubezpieczyciel powinien dokonać oceny powstałych w wyniku zdarzenia szkód oddzielnie. Oznacza to, że jeśli poza obrażeniami ciała doznałeś również szkód materialnych – uszkodzenia mienia, powinny one być wyszczególnione i ocenione niezależnie.

– Ubezpieczyciel powinien przedstawić zestawienie przeanalizowanej dokumentacji, w tym opinię medyczną, na której opiera się oferta z kwotą odszkodowania, tak abyś mógł ocenić czy akceptujesz ofertę.

– Dokument otrzymany od ubezpieczyciela powinien zawierać zapis, że brak akceptacji wypłaty odszkodowania proponowanego w drodze porozumienia nie uniemożliwi dochodzenia roszczenia przez poszkodowanego.

Pomimo udoskonaleń wprowadzonych nowelizacją do wcześniej obowiązującej ustawy dotyczących roszczeń odszkodowawczych, fakt, że za ocenę szkód dla oszacowania wysokości odszkodowania przez ubezpieczyciela odpowiedzialni są lekarze z nim współpracujący, może spowodować, że oferta odszkodowania będzie zaniżona.

W przypadku, gdy oferowana kwota nie jest satysfakcjonująca, możesz poprosić o dodatkową opinię biegłego, która zostanie sporządzona przez lekarza publicznej opieki zdrowotnej, którego koszt zostanie pokryty przez firmę ubezpieczeniową. Po sporządzeniu nowej opinii ubezpieczyciel będzie miał miesiąc na złożenie kolejnej oferty. Jeśli nowa oferta również nie będzie zadowalająca, to sprawę można skierować do mediacji, aby negocjować wysokość odszkodowania, a w ostateczności pozostaje wytoczenie powództwa przed sądem cywilnym.

Rekomendujemy, aby już na etapie zgłaszania szkody ubezpieczycielowi skontaktować się z hiszpańskim adwokatem, który pomoże przygotować zgłoszenie szkody wraz z odpowiednią dokumentacją.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku na terytorium Hiszpanii, skontaktuj się z naszymi adwokatami, którzy pomogą Ci w dochodzeniu odszkodowania:

tel. PL: (+48) 607 076 203

tel. ES: (+34) 644 980 290

office@wachandwach.com

Skontakuj się z nami