Własność intelektualna


Kancelaria Wach & Wach oferuje wsparcie prawne we wszystkich dziedzinach związanych z własnością intelektualną. W szczególności doradzamy w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym praw do znaków towarowych, wzorów i wynalazków oraz uregulowań prawnych dotyczących baz danych, domen internetowych i IT.

Doświadczenie naszych doradców pozwala na skuteczną ochronę własności intelektualnej w obrocie gospodarczym. Umożliwia też nadanie jej odpowiedniej pozycji w procesie inwestycyjnym oraz stworzenie mechanizmów przyspieszających rozwój podmiotów, których głównym kapitałem są dobra niematerialne.

Kancelaria świadczy usługi zastępstwa prawnego w toku procesów cywilnych i administracyjnych. Usługi kancelarii obejmują również zastępstwo w toku postępowań karnych w sprawach, które dotyczą własności intelektualnej.

Kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi i świadczy usługi doradztwa w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności znaków towarowych reprezentując klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (UPRP), Urzędem do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z siedzibą w Alicante (OHIM) oraz innymi instytucjami.

Kancelaria Wach & Wach posiada doświadczenie w zakresie e-commerce i zagadnień prawnych związanych z siecią Internet, w tym również z cyberprzestępczością oraz obowiązkami ciążącymi na pośrednikach internetowych.

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kancelaria zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych, kompleksowo doradzając klientom także w tym zakresie.

Nasze typowe usługi obejmują:

  • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw,
  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców,
  • przygotowanie umów o przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych,
  • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z siedzibą w Alicante (OHIM), Światową Organizacją Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie (WIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz sądami administracyjnymi,
  • reprezentację w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • doradztwo dla firm IT, TMT oraz e-commerce w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla charakteru ich działalności,
  • ochronę dóbr osobistych i działania antykryzysowe w przypadku naruszeń, m.in. wsparcie klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia, jak również w dochodzeniu przed sądem zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy zapłaty odszkodowania,
  • zarządzanie, racjonalizacja i audyty praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • prowadzimy postępowania przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • doradzamy w zleceniach typu compliance (zapewnienie zgodności dokumentów o międzynarodowym zakresie obowiązywania z przepisami polskimi i unijnymi),