Skip to main content

Jednym z założeń powstania Unii Europejskiej było ustanowienie obszaru bez granic wewnętrznych, zapewniając tym samym, swobodny przepływ ludzi, towarów, usług, ale również swobodny obieg dokumentów urzędowych.

Realizacja tego ostatniego celu została umożliwiona dzięki wprowadzeniu w życie 16 lutego 2019 r. rozporządzenia 2016/1191 w sprawie dokumentów urzędowych. Niniejsze rozporządzenie ma na celu nie tylko uproszczenie procedury dotyczącej przedkładania określonych dokumentów urzędowych UE, ale również ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów ponoszonych przez obywateli legalizujących dokumenty potrzebne do przedłożenia w innym państwie członkowskim.

Legalizacja dokumentów w Hiszpanii

Pod pojęciem legalizacji należy rozumieć uwierzytelnienie dokumentu urzędowego, wydanego w danym państwie i nadanie mu cech, które pozwalają uznać ten dokument w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się w przypadku, gdy dokument urzędowy ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terenie państwa innego niż strona Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Natomiast, przed wejściem w życie rozporządzenia 2016/1191 od obywateli państwa będących stronami konwencji haskiej wymagano przedstawienia dokumentów urzędowych opatrzonych w tzw. klauzulę apostille. Klauzula apostille, inaczej zwana pieczęcią, jest potwierdzeniem, że dany dokument pochodzi z danego urzędu oraz że jest autentyczny. Dokument taki mógł być przedstawiony z pominięciem dodatkowej legalizacji.

Rozporządzenie znosi wymóg uzyskania klauzuli apostille w przypadku dokumentów urzędowych, dotyczących takich faktów jak:

 • urodzenie
 • pozostawanie osoby przy życiu
 • zgon
 • imiona i nazwiska
 • małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego
 • rozwód, separacja lub unieważnienie małżeństwa
 • zarejestrowanie związku partnerskiego, w tym zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu takiego związku
 • rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego, separacji lub unieważnienia takiego związku
 • pochodzenie dziecka
 • przysposobienie
 • miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu
 • obywatelstwo
 • brak wpisu w rejestrze karnym
 • prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowe uproszczenia administracyjne znajdujące się w rozporządzeniu i dotyczące niniejszych dokumentów to:

 • zniesienie wymogu jednoczesnego dostarczania oryginału dokumentu urzędowego i jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
 • zniesienie wymogu dostarczania tłumaczenia dokumentów urzędowych, możliwość posłużenia się wielojęzycznym standardowym formularzem dostępnym we wszystkich językach urzędowych UE. Taki formularz można dołączyć w formie załącznika do dokumentu urzędowego, aby uniknąć wymogu tłumaczenia dokumentów i może on dotyczyć takich faktów jak:urodzenie, pozostawanie osoby przy życiu, zgonu, małżeństwa, w tym zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego, zarejestrowanego związku partnerskiego, w tym zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu takiego związku, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, braku wpisu w rejestrze karnym

Jeżeli natomiast organy państwa członkowskiego UE wymagają przedstawienia uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu urzędowego, tłumaczenie takie może być wykonane w każdym z państw UE.

Jeśli masz pytania lub potrzebę załatwienia formalności administracyjno-prawnych na terytorium Polski lub Hiszpanii, to zapraszamy do kontaktu: