Skip to main content

Czym jest podatek od spadków i darowizn w Hiszpanii.

Podatek od spadków i darowizn (Impuesto de Sucesiones y Donaciones lub ISD) jest podatkiem ustalanym przez wspólnoty autonomiczne, które stosują własne stawki i ulgi.

Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem od przeniesienia własności lub praw między osobami fizycznymi.

W przypadku dziedziczenia, opodatkowane jest nabycie własności przez osoby fizyczne nieodpłatnie i mortis causa.

W przypadku darowizn, podstawę opodatkowania stanowi nabycie własności przez osoby fizyczne inter vivos i nieodpłatnie.

Podatek od spadków i darowizn będzie również pobierany od kwot wypłacanych z ubezpieczenia na życie, gdy stroną umowy jest osoba inna niż uposażony, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uregulowanych w art. 17 ust. 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) i innych przepisów podatkowych.

Jednak w przypadku małżonka uposażonego, jeżeli składka została zapłacona w małżeńskim ustroju wspólności majątkowej, będzie ona również podlegała podatkowi dochodowemu, tak że połowa kwoty będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn, a druga połowa podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas lub IRPF).

Nabycie własności przez osoby prawne nie będzie podlegało temu podatkowi, lecz podatkowi dochodowemu od osób prawnych (Impuesto sobre Sociedades lub IS).

Zakres stosowania hiszpańskiego podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn będzie wymagany na całym terytorium Hiszpanii, bez uszczerbku dla postanowień regionalnych systemów podatkowych takich jak umowy i porozumienia gospodarcze obowiązujące na terytoriach historycznych odpowiednio Kraju Basków i terytorium prowincji autonomicznej Nawarry oraz postanowień traktatów lub umów międzynarodowych, które stały się częścią wewnętrznego porządku prawnego. Podatek od spadków i darowizn jest przyznawany wspólnotom autonomicznym, które posiadają uprawnienia w zakresie poboru i weryfikacji, a także mogą stosować własne przepisy w odniesieniu do takich aspektów, jak stawki podatkowe lub obniżenie podstawy opodatkowania.

Podatek od spadków jest podatkiem progresywnym, w którym nie ma stałego procentu opodatkowania, ale im więcej się dziedziczy, tym więcej się płaci. Ogólna stawka tego podatku wynosi od 7,65% do 34%, a następnie w każdej ze wspólnot autonomicznych zastosowanie mają wyżej wymienione ulgi.

Płatnicy podatku od spadków i darowizn

Do zapłaty podatku zobowiązane są następujące osoby fizyczne:

 • w przypadku nabycia własności mortis causa, następcy prawni
 • w przypadku darowizn inter vivos, obdarowany
 • w przypadku wypłat z ubezpieczenia na życie, uposażony

Kim są spadkobiercy?

Jeśli istnieje testament, to on decyduje o podziale majątku. Jeżeli nie ma testamentu (dziedziczenie ustawowe), kolejność dziedziczenia będzie następująca:

 • Dzieci i zstępni
 • Wstępni
 • Małżonek
 • Bracia i krewni
 • Państwo

Gdzie należy zapłacić podatek od spadków i darowizn?

To ważne, ponieważ każda wspólnota autonomiczna stosuje inne warunki.

W przypadku śmierci (dziedziczenia) podatek należy zapłacić we wspólnocie autonomicznej, w której zmarły miał miejsce zamieszkania, niezależnie od miejsca, w którym znajdują się rzeczy wchodzące w skład masy spadkowej.

W przypadku darowizny podatek należy zapłacić we wspólnocie autonomicznej, w której obdarowany, tj. osoba otrzymująca darowiznę, ma miejsce zamieszkania.

Wreszcie, w przypadku uposażonego w ubezpieczeniu na życie, musi on zapłacić podatek we wspólnocie autonomicznej, w której mieszkał zmarły.

Kiedy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn?

W przypadku śmierci, zarówno w odniesieniu do rzeczy, jak i w przypadku uposażonych w ubezpieczeniach na życie, podatek jest należny od dnia śmierci.

Termin na weryfikację płatności wynosi sześć miesięcy od daty zgonu.

W przypadku darowizn, podatek jest należny w momencie przyjęcia darowizny przez obdarowanego.

Schemat podatku od spadków i darowizn

Masa spadkowa rozdzielona pomiędzy różnych spadkobierców będzie stanowić podstawę opodatkowania każdego z nich.

Wartość rzeczy i praw

(-) Obciążenia podlegające odliczeniu

Majątek

(+) Wartość gospodarstwa domowego

(-) Długi i koszty podlegające odliczeniu

MASA SPADKOWA

 

 

Podstawa opodatkowania

(-) Obniżenia

Podstawa opodatkowania netto

(x) Mająca zastosowanie stawka podatku

(x) Mnożniki

Zobowiązanie podatkowe

(-) Odliczenia i ulgi

KWOTA DO ZAPŁATY

Obniżenia podstawy opodatkowania

 1. W przypadku nabycia własności podlegającego temu podatkowi podstawę opodatkowania netto uzyskuje się poprzez zastosowanie do podstawy opodatkowania obniżeń, które zostały zatwierdzone przez wspólnotę autonomiczną zgodnie z przepisami ustawy 21/2001 z dnia 27 grudnia, regulującej środki podatkowe i administracyjne nowego systemu finansowania wspólnot autonomicznych należących do systemu powszechnego (w odróżnieniu od regionalnych) i miast posiadających statut autonomiczny. Obniżenia te będą dokonywane w następującej kolejności: w pierwszej kolejności te dokonywane przez państwo, a następnie te dokonywane przez wspólnoty autonomiczne.
 2. W przypadku nabycia mortis causa, w tym w przypadkach osób uposażonych w polisach ubezpieczeniowych na życie, jeżeli wspólnota autonomiczna nie uregulowała obniżeń, o których mowa w poprzednim paragrafie lub jeżeli przepisy własne wspólnoty nie mają zastosowania do płatników, zastosowanie mają następujące obniżenia.
 • Grupa I: nabycie przez zstępnych i osoby przysposobione poniżej 21 roku życia, 15 956,87 EUR, plus 3 990,72 EUR za każdy rok poniżej 21 roku życia, przy czym obniżenie nie może przekroczyć 47 858,59 EUR
 • Grupa II: nabycie przez zstępnych i osoby przysposabiające w wieku od 21 lat, małżonków, wstępnych i osoby przysposabiające, 15 956,87 EUR
 • Grupa III: nabycie przez krewnych drugiego i trzeciego stopnia w linii bocznej, wstępnych i zstępnych spowinowaconych, 7 993,46 EUR
 • Grupa IV: nabycie przez krewnych czwartego stopnia, dalszych stopni i nieznajomych, nie podlega obniżeniom.

Ponadto do osób o prawnie stwierdzonej niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności równym lub większym niż 33% i mniejszym niż 65%, zgodnie ze skalą, o której mowa w art. 148 zmienionego tekstu ustawy powszechnej o ubezpieczeniach społecznych (Ley General de la Seguridad Social), zatwierdzonej przez królewski dekret ustawodawczy 1/1994 z dnia 20 czerwca (Real Decreto Legislativo 1/1994), stosuje się obniżenie w wysokości 47 858,59 EUR; obniżenie jest równe 150 253,03 EUR dla tych osób, które zgodnie z powyższymi przepisami wykażą stopień niepełnosprawności równy lub wyższy niż 65%.

Niezależnie od powyższych obniżeń, do kwot otrzymanych przez uposażonych w umowach ubezpieczenia na życie stosuje się 100-procentowe obniżenie, maksymalnie 9 195,49 EUR, jeżeli ich stosunek do zmarłej umawiającej się strony jest stosunkiem małżonka, wstępnego, zstępnego, przysposabiającego lub przyspobionego. W przypadku ubezpieczeń grupowych lub ubezpieczeń wykupionych przez przedsiębiorstwa dla swoich pracowników, pod uwagę brany będzie stopień pokrewieństwa między zmarłym a uposażonym.

Obowiązująca stawka

1. Kwota całkowita podatku zostanie uzyskana poprzez zastosowanie do podstawy opodatkowania netto, obliczonej zgodnie z przepisami poprzedniego artykułu, skali, która zgodnie z przepisami ustawy 21/2001 z dnia 27 grudnia, regulującej środki podatkowe i administracyjne nowego systemu finansowania wspólnot autonomicznych należących do systemu powszechnego (w odróżnieniu od regionalnych) i miast posiadających statut autonomiczny, została zatwierdzona przez wspólnotę autonomiczną.

2. Jeżeli wspólnota autonomiczna nie zatwierdziła skali, o której mowa w poprzednim paragrafie, lub jeżeli nie przejęła uprawnień regulacyjnych w dziedzinie podatku od spadków i darowizn, lub jeżeli przepisy własne wspólnoty nie mają zastosowania do płatników, podstawa opodatkowania netto podlega opodatkowaniu według stawek określonych w poniższej skali:

Podstawa opodatkowania netto Kwota całkowita (podatku) Reszta podstawy opodatkowania netto Mająca zastosowanie stawka
Do EUR Do EUR Do EUR Procent
0,00 7 993,46 7,65%
7 993,46 611,50 7 987,45 8,50%
15 980,91 1 290,43 7 987,45 9,35%
23 968,36 2 037,26 7 987,45 10,20%
31 955,81 2 851,98 7 987,45 11,05%
39 943,26 3 734,59 7 987,46 11,90%
47 930,72 4 685,10 7 987,45 12,75%
55 918,17 5 703,50 7 987,45 13,60%
63 905,62 6 789,79 7 987,45 14,45%
71 893,07 7 943,98 7 987,45 15,30%
79 880,52 9 166,06 39 877,15 16,15%
119 757,67 15 606,22 39 877,15 18,70%
159 634,83 23 063,25 79 754,30 21,25%
239 389,13 40 011,04 159 388,41 25,50%
398 777,54 80 655,08 398 777,54 29,75%
797 555,08 199 291,40 En adelante 34,00%

Mnożniki i zobowiązanie podatkowe

 1. Zobowiązanie podatkowe z tytułu tego podatku zostanie uzyskane poprzez zastosowanie do kwoty całkowitej podatku mnożnika według zakresów wartości istniejącego majątku, które zgodnie z przepisami ustawy 21/2001 z dnia 27 grudnia, regulującej środki podatkowe i administracyjne nowego systemu finansowania wspólnot autonomicznych należących do systemu powszechnego i miast posiadających statut autonomiczny, zostały zatwierdzone przez wspólnotę autonomiczną oraz według grupy, zgodnie ze stopniem pokrewieństwa, jak wskazano w art. 20.
 2. Jeżeli wspólnota autonomiczna nie zatwierdziła mnożnika lub zakresów wartości, o których mowa w poprzednim paragrafie, lub jeżeli przepisy własne wspólnoty autonomicznej nie mają zastosowania do płatników, zastosowanie mają te wskazane poniżej, ustanowione na podstawie istniejącego wcześniej majątku podatnika oraz według grupy, zgodnie ze stopniem pokrewieństwa:
Grupy z art. 20
Istniejący majątek (EUR) I i II III IV
Od 0 do 402 678,11 1,0000 1,5882 2,0000
Od powyżej 402 678,11 do 2 007 380,43 1,0500 1,6676 2,1000
Od powyżej 2 007 380,43 do 4 020 777,98 1,1000 1,7471 2,2000
Powyżej 4 020 777,98 1,2000 1,9059 2,4000

 

Jaka jest wysokość podatku od spadków i darowizn w zależności od Wspólnoty Autonomicznej ?

Wysokość podatku od spadków i darowizn różni się w zależności od Wspólnoty Autonomicznej. Terytorium Hiszpanii jest podzielone na siedemnaście Wspólnot Autonomicznych, które zostały wyposażone w liczne kompetencje. Wspólnoty Autonomiczne mają prawo stosować własne przepisy i regulować własne stawki podatkowe, a także pobierać należną kwotę podatku.
W przypadku dziedziczenia podatek należy uiścić w tej Wspólnocie Autonomicznej, w której zmarły miał miejsce zamieszkania. Natomiast w przypadku darowizny podatek należy zapłacić w Wspólnocie Autonomicznej, w której miejsce zamieszkania ma obdarowany, a jeśli przedmiotem dziedziczenia jest nieruchomość właściwą będzie Wspólnota, w której jest położona ta nieruchomość.
W związku z tym, że różnice w stawkach są znaczące należy przyjrzeć się regulacjom obowiązującym w każdej z poszczególnych Wspólnot Autonomicznych.

Andaluzja (Andalucía)
W Andaluzji obowiązuje ulga dla dziedziczącego małżonka lub partnera, zstępnych, przysposobionych i wstępnych w wysokości 1.000.000 euro, co oznacza, że w przypadku dziedziczenia kwoty do 1.000.000 osoby te nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. W praktyce zaledwie około 5% spadków podlega opodatkowaniu.
Zarówno w przypadku dziedziczenia, jak i darowizny aplikuje się bonifikatę w wysokości 99% dla krewnych I i II grupy
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości od 95 do 100% w zależności od wartości.
Aragonia (Aragón)
W Aragonii ulga w przypadku dziedziczenia w I grupie została zwiększona do 500.000 euro.
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości 100% (limit: 200.000 euro).
W przypadku darowizny między dziećmi i rodzicami, których wartość nie przekracza 500.000 euro zastosowanie ma bonifikata w wysokości 65%. Ponadto w przypadku darowizny dokonanej dla dzieci przeznaczonej na zakup pierwszego mieszkania przewiduje się ulgę do wysokości 250.000 euro.
Asturia (Asturias)
Region Asturii jest uważany jako jeden z najmniej korzystnych dla podatników uiszczających podatek od spadków i darowizn.
Ulga w przypadku dziedziczenia w I i II grupie została zwiększona do 300.000 euro.
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości od 95 do 99% w zależności od wartości.
Baleary (Islas Baleares)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W przypadku zstępnych i przysposobionych poniżej 21 roku życia – 25.000 euro oraz dodatkowo 6.250 euro za każdy rok, który pozostał im do ukończenia 21 roku życia (limit: 50.000 euro). W przypadku zstępnych powyżej 21 roku życia, małżonka oraz wstępnych – 25.000 euro. W przypadku krewnych drugiego i trzeciego stopnia – 8.000 euro, a przypadku pozostałych – 1.000 euro.
Ponadto w przypadku dziedziczenia na Balearach, zstępni poniżej 21 roku życia korzystają z bonifikaty w wysokości 99% od kwoty podatku.
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości 100% (limit: 180.000 euro dla każdego spadkobiercy).
Estremadura (Extremadura)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W przypadku zstępnych i przysposobionych poniżej 21 roku życia – 18.000 euro oraz dodatkowo 6.000 euro za każdy rok, który pozostał im do ukończenia 21 roku życia (limit: 70.000 euro).
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości od 95 do 100% w zależności od wartości nieruchomości.
Galicja (Galicia)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. Od 1 stycznia 2020 roku stawka ta została zwiększona i w przypadku zstępnych i przysposobionych poniżej 21 roku życia wynosi 1.000.000 euro oraz dodatkowo 100.000 euro za każdy rok, który pozostał im do ukończenia 21 roku życia (limit: 1.500.000 euro). W przypadku zstępnych powyżej 21 roku życia, małżonka oraz wstępnych – 1.000.000 euro. W przypadku krewnych drugiego stopnia pokrewieństwa – 16.000 euro, a przypadku pozostałych – 8.000 euro.
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości od 95 do 100% w zależności od wartości nieruchomości.
Ponadto w przypadku darowizny dokonanej dla dzieci i zstępnych przeznaczonej na zakup pierwszego mieszkania w Galicji przewiduje się ulgę w wysokości 95% stawki.
Kantabria (Cantabria)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W przypadku zstępnych i przysposobionych poniżej 21 roku życia wynosi 50.000 euro oraz dodatkowo 5.000 euro za każdy rok, który pozostał im do ukończenia 21 roku życia. W przypadku zstępnych powyżej 21 roku życia, małżonka oraz wstępnych – 50.000 euro. W przypadku krewnych do drugiego stopnia pokrewieństwa – 25.000 euro, a przypadku pozostałych osób w grupie III – 8.000 euro.
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości 95% (limit: 125.000 euro dla każdego spadkobiercy).
Kastylia-La Mancha (Castilla La Mancha)
W przypadku, gdy podstawa opodatkowania netto wynosi mniej niż 175.000 euro zastosowanie ma ulga w wysokości 100% (co oznacza, że w praktyce, że podatek od spadków i darowizn nie zostanie pobrany). Natomiast jeśli podstawa jest równa lub przekroczy 175.000 euro, ale tym samym będzie niższa niż 225.000 euro, ulga wyniesie 95%. Dla podstawy nieprzekraczającej 275.000 euro ulga wyniesie 90%, 300.000 euro – 85%, a dla podstawy wynoszącej lub przewyższającej 300.000 euro – 80%. Wspomniane ulgi mają zastosowanie w przypadku, gdy spadkobiercami są zstępni, wstępni, małżonek i przysposobieni.
W kwestii darowizny przewiduje się trzy grupy ulg: w wysokości 95% dla darowizn do 120.000 euro, w wysokości 90% dla darowizn na kwotę od 120.000 do 240.000 euro i w wysokości 85% dla darowizn powyżej 240.000 euro.
Kastylia i León (Castilla y León)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W przypadku zstępnych i przysposobionych poniżej 21 roku życia – 60.000 euro oraz dodatkowo 6.000 euro za każdy rok, który pozostał im do ukończenia 21 roku życia. W przypadku zstępnych powyżej 21 roku życia, małżonka i wstępnych – 60.000 euro.
W przypadku darowizny przeznaczonej na zakup pierwszego mieszkania w Galicji przewiduje się ulgę w wysokości 99-100% stawki (limit: 180.000 euro).
Katalonia (Cataluña)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W przypadku zstępnych i przysposobionych poniżej 21 roku życia – 100.000 euro oraz dodatkowo 12.000 euro za każdy rok, który pozostał im do ukończenia 21 roku życia (limit: 196.000 euro). W przypadku dzieci powyżej 21 roku życia i małżonka – 100.000 euro, pozostałych zstępnych powyżej 21 roku życia – 50.000 euro, zaś wstępnych – 30.000 euro. Jednak dla tych krewnych z II grupy, którzy ukończyli 75 lat wysokość stawki wynosi 275.000 euro.
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości 95% (limit: 180.000 euro dla każdego spadkobiercy).
Kraj Basków (País Vasco)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W przypadku małżonka lub partnera, zstępnych lub wstępnych – 400.000 euro. W przypadku krewnych do drugiego stopnia pokrewieństwa – 40.000 euro, pozostałych krewnych należących do III grupy – 20.000 euro.
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia lub darowizny jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości 95-100% (limit: 215.000 euro).
La Rioja (La Rioja)
W przypadku nabycia mortis causa przez podatników należących do I i II grupy zastosowanie ma odliczenie w wysokości 99%, jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 500.000 euro, natomiast jeśli podstawa opodatkowania przekroczy 500.000 euro – 98%.
Jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości 95% (limit: 122.66,47 euro dla każdego spadkobiercy).
W przypadku darowizny przekazanej przez rodziców dla dzieci powyżej 16 roku życia na nabycie stałego miejsca zamieszkania zastosowanie ma odliczenie 100% kwoty (limit: 200.000 euro).
Madryt (Madrid)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W przypadku zstępnych i przysposobionych poniżej 21 roku życia – 16.000 euro oraz dodatkowo 4.000 euro za każdy rok, który pozostał im do ukończenia 21 roku życia (limit: 48.000 euro). W przypadku zstępnych powyżej 21 roku życia, małżonka i wstępnych – 16.000 euro.
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości 95% (limit: 123.000 euro dla każdego spadkobiercy).
Ponadto spadkobiercy z grupy I i II mogą zastosować bonifikatę w wysokości 99%. Bonifikata w wysokości 15% kwoty podatku przysługuje rodzeństwu zmarłego, którego śmierć nastąpiła po 1 stycznia 2019.
W przypadku darowizny między rodzicami i dziećmi aplikuje się bonifikatę w wysokości 99%.
Murcja (Murcia)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W przypadku zstępnych i przysposobionych poniżej 21 roku życia – 15.956,87 euro oraz dodatkowo 3.990,72 euro za każdy rok, który pozostał im do ukończenia 21 roku życia. W przypadku zstępnych powyżej 21 roku życia, małżonka oraz wstępnych – 15.956,87 euro. W przypadku krewnych drugiego i trzeciego stopnia – prawie 8.000 euro.
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości 95% (limit: 122.606,47 euro).
Zarówno w przypadku darowizny, jak i dziedziczenia aplikuje się bonifikatę w wysokości 99% dla zstępnych i przysposobionych, małżonka lub partnera i wstępnych.
Nawarra (Navarra)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa oraz podstawy opodatkowania zarówno w przypadku dziedziczenia, jak i darowizny. W przypadku dziedziczenia we wspólnocie Nawarra, jeśli podstawa opodatkowania netto nie przekroczy kwoty 250.000 to podatek nie ma obowiązku zapłaty podatku, natomiast pozostałe według stawki – 0,8%.
Walencja (Valencia)
Wysokość stawki podatku zależy od stopnia pokrewieństwa. W przypadku nabycia mortis causa przez zstępnych i przysposobionych poniżej 21 roku życia – 100.000 euro oraz dodatkowo 8.000 euro za każdy rok, który pozostał im do ukończenia 21 roku życia. W przypadku zstępnych powyżej 21 roku życia, małżonka oraz wstępnych – 100.000 euro. W przypadku krewnych należących do III grupy zastosowanie ma stawka krajowa.
Natomiast jeśli przedmiotem dziedziczenia jest miejsce zwykłego pobytu zmarłego istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w wysokości 95-100% (limit: 150.000 euro dla każdego spadkobiercy).
W przypadku darowizny na rzecz dzieci poniżej 21 roku życia, których aktywa nie przekraczają 600.000 euro – 100.000 euro oraz dodatkowo 8.000 euro za każdy rok, który pozostał do ukończenia 21 roku życia (limit: 156.000 euro).
Wyspy Kanaryjskie (Islas Canarias)
Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono zmiany dotyczące podatku od spadków i darowizn, według których regulacje są jednakowe dla spadków i darowizn. Zwolnienie z uiszczenia podatku ma więc zastosowanie zarówno do darowizn, jak i spadków – do kwoty 300.000 euro. W przypadku podstawy w wysokości 300.000-350.000 euro aplikuje się premię w wysokości 90%. Premia ta ma być zmniejsza o 10% przy każdym wzroście podstawy o 50.000 euro i ma zastosowanie dla podstaw poniżej 1,2 miliona euro.
Ponadto bonifikata w wysokości 99,9% ma zastosowanie wyłącznie dla krewnych I grupy, tj. zstępnych i przysposobionych poniżej 21 roku życia. Natomiast w przypadku nabycia mortis causa przez osoby z grupy II i III, bonifikata w wysokości 99,9% ma zastosowanie jedynie do kwoty 55.000 euro.

Warto jednak pamiętać, że na wysokość podatku mają wpływ także inne czynniki, jak chociażby rodzaj lub wartość majątku. Dla przykładu korzystniejsze będzie, co do zasady, odziedziczenie nieruchomości w spadku niż otrzymanie jej w wyniku darowizny. Ponadto ustawodawca przewiduje także ulgi z tytułu niepełnosprawności spadkobiercy lub w przypadku nabywania spółek, przedsiębiorstw czy ich udziałów, a także w przypadku nabywania gospodarstw rolnych.
W związku z tym, polecamy traktować powyższy artykuł jako pewną wskazówkę, z którą warto zapoznać się przed konsultacją z hiszpańskim adwokatem specjalizującym się w sprawach rozporządzania majątkiem, który udzieli indywidualnej konsultacji w konkretnym przypadku.

Jeśli szukacie Państwo pomocy prawnej w zakresie hiszpańskiego prawa spadkowego, to prosimy o kontakt z polskojęzycznym hiszpańskim adwokatem: