Skip to main content

Instytucja procurador nie występuje w polskim systemie prawnym, jednak określić ją można jako pełnomocnika procesowego, którego nie należy mylić z adwokatem (abogado) ani tym bardziej z prokuratorem – pomimo podobnego brzmienia nazw tych profesji prawniczych.

Kto może zostać procurador?

Podobnie jak w przypadku pozostałych zawodów prawniczych, aby zostać procurador należy spełniać szereg wymagań przewidzianych przez hiszpańskie prawo. Aby uzyskać kwalifikacje należy przede wszystkim posiadać tytuł Licenciado en Derecho, a następnie uzyskać tytuł procurador (wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Hiszpanii). Kolejnym krokiem jest dokonanie wpisu na listę pełnomocników w Izbie (Colegio de Procuradores), w obrębie której pełnomocnik będzie wykonywał zawód oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty. Konieczne jest również złożenie uroczystego przyrzeczenia, w którym procurador zobowiązuje się do przestrzegania praw zawartych w Konstytucji oraz pozostałych ustawach.

Jaką funkcję pełni procurador?

W przypadku większości postępowań udział pełnomocnika procesowego jest niezbędny. Procurador jest gwarantem bezpieczeństwa prawnego strony w postępowaniu sądowym. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim obrona praw i interesów stron postępowania, ale także dbanie o odpowiednie uwierzytelnienie informacji przekazywanych sobie wzajemnie przez sąd i strony.

Do jego zadań należy zapewnienie przejrzystości całego procesu sądowego, odbieranie i sygnowanie dokumentów (wezwań czy zawiadomień sądowych), reprezentacja klienta zgodnie z jego wolą. Procurador pełni funkcję gwarancyjną – czuwa, aby postępowanie odbywało się według norm prawnych i zgodnie z odpowiednimi zasadami proceduralnymi.

Procurador działa obok, a nie zamiast adwokata (abogado) i przekazuje mu dokumenty oraz instrukcje dotyczące postępowania w sprawie. Sprawę prowadzi co do zasady adwokat, natomiast procurador jest urzędnikiem, który uczestniczy czynnie w wymianie korespondencji pomiędzy sądem a adwokatem. Rolą instytucji pełnomocnika procesowego jest ułatwienie i usprawnienie procesu sądowego, uniknięcie nadmiernych opóźnień lub błędów, a także ochrona prawna w trakcie czynności procesowych.

Jak znaleźć procurador?

Każda Izba (Colegio de Procuradores) prowadzi listę pełnomocników wraz z danymi kontaktowymi (najczęściej jest to adres e-mail). Dzięki temu skontaktowanie się z pełnomocnikiem jest dosyć proste. Najczęściej dokonuje tego adwokat w imieniu klienta, korzystając ze sprawdzonych podczas swojej praktyki zawodowej kontaktów. Możliwe jest także przydzielenie procurador z urzędu przez sąd. Strona postępowania ma więc prawo sama dokonać wyboru konkretnego pełnomocnika, który wzbudza jej zaufanie.

Ponadto reprezentacja musi być umocowana za pomocą pełnomocnictwa notarialnego lub wyrażonego przez klienta przed rozpoczęciem postępowania przed organami administracji sądu. Wynagrodzenie pełnomocników przybiera formę honorariów ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Nadzór nad pełnomocnikami sprawuje Colegio de Procuradores, dbając o to, aby członkowie Izby należycie wypełniali swoje obowiązki.

Więcej informacji na temat instytucji procurador można znaleźć na oficjalnej stronie Rady Procuradores w Hiszpanii.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procurador zachęcamy do kontaktu z hiszpańskim prawnikiem.