Skip to main content

Jeśli podpisałeś kredyt hipoteczny w Hiszpanii przed czerwcem 2019 r., do dnia 23 stycznia 2024 r. możesz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów notarialnych, PCC (AJD) lub kosztów wpisu w KW.

W marcu 2019 r. nowa ustawa hipoteczna zwiększyła ochronę konsumentów poprzez ustanowienie środków, takich jak poprawa przejrzystości umów hipotecznych, ale także określiła kwestie podziału kosztów związanych z formalizacją kredytu hipotecznego. W ten sposób ustalono, że koszty podatkowe, opłaty notarialne za akt notarialny, opłaty rejestracyjne i opłaty księgowe związane z obsługą transakcji będą zawsze ponoszone przez bank.

O jakie koszty można się ubiegać?

Można ubiegać się o następujące opłaty związane z udzieleniem kredytu hipotecznego:

  • Opłaty rejestracyjne: Są one płatne przez kredytodawcę, ponieważ to kredytodawca rejestruje prawo.
  • Opłaty notarialne: Od 16 czerwca 2019 r. opłaty notarialne za akt ustanowienia hipoteki będą ponoszone przez pożyczkodawcę. Przed 16 czerwca 2019 r. opłaty notarialne były ponoszone po równo przez pożyczkobiorcę i pożyczkodawcę.
  • Koszty wyceny nieruchomości: Konsumenci posiadający kredyty hipoteczne przed 16 czerwca 2019 r. będą mogli domagać się od banku zwrotu kosztów wyceny. Po tej dacie koszty spadną na konsumenta, ponieważ rozumie się, że może on wybrać, kto i gdzie przeprowadzi wycenę.
  • PCC (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, zwana dalej podatkiem AJD): Jest ona płatna przez kredytodawcę, jeśli kredyt hipoteczny został zaciągnięty po 10 listopada 2018 r.
  • Koszty obsługi księgowej: Ponoszone w całości przez kredytodawcę od 16 czerwca 2019 r., zgodnie z ustawą regulującą umowy o kredyt na nieruchomości.
  • Dokumentacja: Wyrok Sądu Najwyższego z 2018 r. stanowi, że w odniesieniu do opłaty skarbowej od dokumentów notarialnych będzie ona uiszczana w równych częściach przez kredytodawcę i kredytobiorcę. Kopie natomiast mają być opłacane przez stronę, która o nie wnioskuje.
  • Umowa ubezpieczenia: nadal to ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki. Należy pamiętać, że bank nie może zmusić do wykupienia ubezpieczenia w konkretnej firmie ubezpieczeniowej.

Kto może złożyć wniosek?

Jeśli masz kredyt hipoteczny podpisany przed czerwcem 2019 r. i zapłaciłeś wymienione wyżej koszty, powinieneś wiedzieć, że zostało to uznane za klauzulę abuzywną, dlatego dopóki jesteś w terminie, możesz ubiegać się o zwrot części tych kwot.

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Termin na ubieganie się o zwrot wydatków wynikających z klauzuli uznanej za nieuczciwą wynosi pięć lat od dnia, w którym dowiedziałeś się, że klauzula była nieuczciwa, a zatem upływa 23 stycznia 2024 roku.