Czy współwina w zdarzeniu zamyka drogę do odszkodowania w Hiszpanii?

odszkodowania-w-hiszpanii-prawnik-odszkodowania-barcelona-hiszpania

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy do zdarzenia (najczęściej wypadku komunikacyjnego) przyczynia się więcej niż jedna osoba. Dzieje się tak, gdy kilka osób nie dochowało należytej staranności, popełniając błąd, który złożył się na spowodowanie kolizji. Wówczas przypisanie winy jednej osobie nie jest możliwe, ponieważ odpowiedzialność ponoszą wszyscy uczestnicy wypadku, którzy się do niego przyczynili. Co więcej jedna osoba może występować w niejako podwójnym charakterze – poszkodowanego, ale też współwinnego.

Czym jest współwina?

Przykładem takiego zdarzenia jest chociażby wypadek, do którego doszło w wyniku zderzenia pojazdu poruszającego się z prędkością większą niż dozwolona z pojazdem wyprzedzającym inny pojazd w miejscu, w którym manewr ten jest zabroniony.

Kierowcy obu pojazdów, którzy przyczynili się do wypadku, wspólnie ponoszą winę (są współwinni) i odpowiadają za spowodowanie wypadku, ponieważ zachowanie każdego z nich miało wpływ na zdarzenie.

Na samym wstępie jednak należy zaznaczyć, że współwina w zdarzeniu nie wyklucza możliwości ubiegania się o odszkodowanie. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu tę problematykę i wskazać na rozwiązania w przypadku, gdy chcą się Państwo ubiegać o odszkodowanie mimo, że przyczynili się do wypadku.

Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody

Artykuł 1902 hiszpańskiego kodeksu cywilnego stanowi, że kto przez działanie lub zaniechanie wyrządza szkodę osobie trzeciej jest zobowiązany do jej naprawienia.

Ponadto odpowiedzialność kierowców uregulowana jest w Ustawie dot. odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia związanego z ruchem pojazdów silnikowych (La Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor), której artykuł 1 stanowi, że kierowca pojazdu odpowiada za szkody wyrządzone osobom lub mieniu z uwagi na ryzyko związane z prowadzeniem pojazdu.

Odpowiedzialność kierowcy może być wyłączona tylko, gdy kierowca udowodni, że szkoda powstała na skutek wyłącznej winy poszkodowanego lub siły wyższej.

W przypadku, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, wówczas wartość odszkodowania zostanie proporcjonalnie pomniejszona – nawet o 75%. Przez przyczynienie się do powstania szkody można rozumieć niestosowanie się do przepisów poprzez niezapięcie lub nieprawidłowe zapięcie pasów, nieposiadanie kasku lub innych elementów ochronnych podczas poruszania się pojazdem, które ich wymagają.

A zatem w takiej sytuacji, poszkodowany będzie miał prawo do uzyskania odszkodowania, jednak ze względu na zbieżność winy, jego wartość zostanie zmniejszona proporcjonalnie do stopnia (wyrażonego zwykle w procentach) w jakim przyczynił się do powstania szkody); o ile kierowca nie udowodni, że to poszkodowany ponosi całkowitą winę (ciężar dowodu spoczywa na kierowcy, nie zaś na poszkodowanym).

W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zbieżnością winy uczestników zdarzenia, szczególnie ważne jest wykazanie, że to druga strona przyczyniła się do jego spowodowania w większym stopniu – wówczas możliwe jest uzyskanie odszkodowanie o wyższej wartości.

Co w sytuacji, gdy określenie stopnia winy każdego z uczestników zdarzenia jest niemożliwe?

Sytuacja komplikuje się, gdy dochodzi do zdarzenia z udziałem dwóch pojazdów i nie jest możliwe określenie (udowodnienie) stopnia winy kierowców każdego z nich. Jednak w takich przypadkach z pomocą przychodzi interpretacja poczyniona przez hiszpański Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo).

W wyroku o sygnaturze 536/2012 z 10 września 2012 roku w sprawie wypadku komunikacyjnego, do którego doszło w wyniku zderzenia dwóch pojazdów, Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli nie ustalono stopnia winy żadnego z kierowców, wówczas obaj ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody osobowe wyrządzone pasażerom, którzy w momencie zdarzenia znajdowali się w drugim pojeździe. Doktryna ta nazywana jest kompensacją krzyżową, zgodnie z którą w związku z zasadą solidarności społecznej każdy z poszkodowanych będzie mógł żądać odszkodowania od kierowcy drugiego pojazdu.

Z kolei w wyroku o sygnaturze 294/2019 z 27 maja 2019 roku Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku, gdy żaden z kierowców nie jest w stanie udowodnić braku swojej winy lub zaniedbania, które przyczyniły się do uszkodzenia drugiego pojazdu, wówczas każdy z kierowców odpowiada w 50% za szkody materialne, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty odszkodowania i – analogicznie – prawem żądania zapłaty 50 % odszkodowania.

W tym miejscu warto podkreślić, że szkody materialne obejmują również wydatki, które poszkodowany poniósł w związku z zaistniałym zdarzeniem, tj. koszty transportu do szpitala, koszty związane z zakupem leków, a także utracone zyski, czyli korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzone (np. korzyści utracone w związku z koniecznością zawieszenia działalności, jeśli było to spowodowane wypadkiem).

Jeżeli zostali Państwo poszkodowani w wyniku wypadku, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Hiszpański prawnik specjalizujący się sprawach odszkodowawczych,  dopilnuje wszystkich formalności, a także przeprowadzi negocjacje z ubezpieczycielem, pozwoli to Państwu uzyskać odpowiednie odszkodowanie.

Negocjacje

(+48) 607 076 203

(+34) 644 980 290