Skip to main content

Podatki

Każda podejmowana przez przedsiębiorcę decyzja gospodarcza może generować skutki podatkowe. Dlatego tak istotne jest, aby podejmować wszelkie decyzje biznesowe w oparciu o plan opracowany we współpracy z działem prawnym oraz podatkowym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub inwestowania w ramach innego systemu prawno-podatkowego pominięcie konsultacji ze specjalistami może wiązać się z daleko idącymi konsekwencjami.

Podatki związane z obrotem i posiadaniem nieruchomości w Hiszpanii

Obsługujemy transakcje nabycia nieruchomości również od strony podatkowej. Pomagamy także w rozliczeniu podatków związanych z posiadaniem nieruchomości dla rezydentów i nierezydentów.

Strategiczne planowanie podatkowe

Opiniujemy projektowane przedsięwzięcia oraz umowy pod kątem skutków podatkowych, z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji możliwych oszczędności podatkowych.

Zgodność z przepisami podatkowymi

Terminowo przygotowujemy i składamy skrupulatnie przygotowane deklaracje podatkowe, gwarantując naszym klientom zgodność ze wszystkimi lokalnymi, regionalnymi i ogólnokrajowymi zobowiązaniami podatkowymi.

Kontrole podatkowe

Reprezentujemy naszych klientów w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych i podatkowych, zapewniając doradztwo i wsparcie w trakcie procesu oraz pomagając w rozwiązywaniu wszelkich sporów, które mogą się pojawić.

Planowanie spadkowe

Pomagamy osobom fizycznym oraz rodzinom w planowaniu skutecznego transferu ich majątku poprzez sporządzanie testamentów, trustów oraz stworzenie ogólnej strategii planowania spadkowego.

Planowanie biznesowe i fuzje

Zapewniamy doradztwo podatkowe dla firm w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji korporacyjnych oraz strategii rozwoju.

Procesy podatkowe

Reprezentujemy klientów w sporach związanych z podatkami, w tym w sporach dotyczących ich naliczania, kar czy porozumień w sprawie płatności.

Podatki międzynarodowe

Kancelaria doradza firmom oraz osobom fizycznym w międzynarodowych sprawach podatkowych, w tym również w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, składania zagranicznych deklaracji podatkowych oraz rozwiązywania sporów transgranicznych.

Ulgi i odliczenia

Pomagamy naszym klientom zidentyfikować i wykorzystać dostępne ulgi oraz odliczenia podatkowe w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Doradztwo podatkowe

Zapewniamy bieżące doradztwo podatkowe, aby nasi klienci byli zorientowani w zmieniających się przepisach podatkowych i dzięki temu mogli podejmować świadome decyzje.

Reprezentacja przed US i lokalnymi organami podatkowymi

Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Skarbowym i lokalnymi organami podatkowymi bez względu na poziom złożoności sprawy.

Opinie prawne i analizy podatkowe

Przygotowujemy opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego.

Doświadczenie i wiedza

Posiadamy rozległą i aktualną wiedzę na temat lokalnych, regionalnych i krajowych przepisów podatkowych. Dzięki temu zapewniamy dokładne i strategiczne doradztwo podatkowe, z uwzględnieniem zmieniających się przepisów i złożonych regulacji podatkowych.

Optymalizacja podatkowa

Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowania strategii podatkowych, które zminimalizują obciążenia podatkowe i zmaksymalizują oszczędności w sposób zgodny z prawem, co w perspektywie długoterminowej może się wiązać ze znacznymi oszczędnościami.

Zgodność z prawem

Z naszą pomocą, klienci dopełniają wszystkich obowiązków podatkowych i składają kompletne deklaracje podatkowe w terminie, dzięki czemu unikają kar i grzywien wynikających z nieprzestrzegania przepisów.

Wsparcie podczas kontroli podatkowych

W przypadku audytu podatkowego zapewniamy reprezentację i wsparcie merytoryczne, co może przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków ingerencji związanej z przeprowadzanym audytem, a także korzystnie wpłynąć na poszanowanie praw podatnika.

Planowanie spadkowe

Pomagamy zaplanować efektywny transfer majątku i aktywów poprzez zastosowanie odpowiedniej do potrzeb klienta strategii prawnej, takiej jak sporządzanie testamentu, czy stworzenie trustu, co może zmniejszyć przyszłe zobowiązania podatkowe.

Rozwiązywanie sporów

W przypadku sporów w sprawach podatkowych lub sporów z organami podatkowymi, bronimy praw naszych klientów i szukamy skutecznych rozwiązań, w tym porozumień w sprawie płatności i negocjacji.

Informowanie o zmianach w przepisach

Zapewnijąc bieżące doradztwo podatkowe, chcemy, aby nasi klienci byli zorientowani w zmieniających się przepisach podatkowych i dzięki temu mogli podejmować świadome decyzje.

Ochrona prawna

Chronimy interes naszych klientów w złożonych i kosztownych sprawach podatkowych, zapewniając im poczucie spokoju oraz bezpieczeństwa finansowego.

Mniejszy stres

Samodzielne zajmowanie się kwestiami podatkowymi może być przytłaczające. Niwelujemy stres, dbając o aspekty prawne w zakresie podatków za klienta, przez co może się on skupić na prowadzonej działalności i życiu osobistym

Oszczędności

Pomagamy zidentyfikować możliwości zastosowania korzystniejszych rozwiązań, które przyczynią się do większych oszczędności podatkowych po stronie klienta, a które mogłyby zostać przeoczone przy samodzielnych szacunkach.