Odszkodowania


Kancelaria Wach & Wach świadczy pomoc prawną dla osób, którym wyrządzono szkodę. Oferujemy dokonanie rzetelnej analizy sprawy, ocenę szans na uzyskanie odszkodowania oraz reprezentację klienta przed sądem lub organem. Naszym priorytetem jest doprowadzenie do pełnego naprawienia doznanej szkody. Zajmujemy się prowadzeniem spraw odszkodowawczych między innymi w następujących dziedzinach:

 • odszkodowaniach w przypadku wypadków komunikacyjnych;
 • odszkodowaniach w przypadku wypadków w pracy;
 • odszkodowaniach z tytułu czynu niedozwolonego;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • odszkodowania za błędy medyczne;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • odszkodowania z tytułu kosztów leczenia oraz rehabilitacji;
 • odszkodowania z umowy ubezpieczenia;
 • odszkodowania z tytułu utraconych korzyści;
 • odszkodowania za zniszczone lub uszkodzone mienie;
 • odszkodowania za bezprawne korzystanie z nieruchomości;
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
 • odszkodowania za niesłuszne aresztowanie.