Prawo administracyjne


Kancelaria Wach & Wach reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Zapewniamy doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowania administracyjnego.

Specjalizujemy się w sporządzaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Do typowych usług świadczonych przez kancelarię należą:

  • reprezentacja klienta i sporządzanie odwołań w sprawach administracyjnych,
  • reprezentacja klienta i sporządzanie odwołań w sprawach podatkowych: VAT, podatek akcyzowy,
  • reprezentacja klienta i sporządzanie odwołań w sprawach celnych,
  • sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
  • administracyjnoprawna regulacja prowadzenia działalności gospodarczej, w tym uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń, koncesji,
  • postępowania o zamówienia publiczne,
  • procesy inwestycyjne na nieruchomościach oraz prawo budowlane,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • opracowywanie ekspertyz z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej.