Skip to main content

Zgodnie z artykułem 31 Konstytucji Hiszpanii każdy obywatel ma obowiązek uiszczania podatków, z kolei artykuł 133 w ustępie 1 stanowi, że w pierwszej kolejności władztwo ustanawiania podatków należy do państwa, w drugiej kolejności – do Wspólnot Autonomicznych i władz lokalnych. Warto pamiętać, że Wspólnoty Autonomiczne mają prawo do ustanawiania i pobierania podatków, jednak zgodnie z artykułem 6 ustawy o finansowaniu Wspólnot Autonomicznych (LOFCA – Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) podatki nakładane przez Wspólnoty Autonomiczne nie mogą dotyczyć przedmiotu opodatkowania podatkami państwowymi.

W hiszpańskim systemie podatkowym wyróżnia się, podobnie jak w systemie polskim, podatki bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie to takie, które bezpośrednio obciążają podatnika, stanowiąc jego koszt. Do podatków bezpośrednich należą: podatek od dochodów osób fizycznych, podatek od spółek, podatek od majątku, podatek od dziedziczenia i darowizn. Natomiast podatki pośrednie zawarte są w cenie dóbr i usług, które podatnik nabywa. Podatkiem pośrednim jest podatek od wartości dodanej (VAT) oraz podatek od przeniesienia własności i czynności cywilnoprawnych.

W niniejszym artykule przedstawimy Państwu najważniejsze podatki w Hiszpanii.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPF – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

Podatek dochodowy obejmuje podatek od dochodu z pracy, z kapitału oraz działalności gospodarczej. IRPF ma charakter progresywny i składa się ze stawki ogólnej i regionalnej, która może się różnić w zależności od Wspólnoty Autonomicznej, w której podatnik ma miejsce zamieszkania. Stawki podatkowe za 2019 rok przedstawiają się następująco:

  • Do 12 450 € stawka wynosi 19%
  • Od 12 450 do 20 200 € stawka wynosi 24%
  • Od 20 200 do 35 200 € stawka wynosi 30%
  • Od 35 200 do 60 000 € stawka wynosi 37%
  • Powyżej 60 000 € stawka wynosi 45%

Kwota wolna od podatku wynosi 5 550 € i ulega odpowiednim zwiększeniom dla osób powyżej 65 i 75 roku życia.

Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym.

Podatek od dochodu nierezydentów (IRNR – Impuesto sobre la Renta de no Residentes)

Podatek od dochodu osób fizycznych obejmuje także podatek dochodowy od nierezydentów, czyli osób, które przebywają na terenie Hiszpanii przez okres krótszy niż 183 dni w roku i uiszczają podatek dochodowy w ramach ograniczonego podatku dochodowego – tylko od dochodów osiąganych w Hiszpanii. Stawka podatkowa dla nierezydentów jest stała i wynosi 24% dla podstawy nieprzekraczającej 60 000 € lub 45% w przypadku, gdy podstawa ta jest równa lub przekracza kwotę 60 000 €, natomiast w przypadku, gdy nierezydent jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej – 19%.

Podatek od spółek (IS – Impuesto sobre Sociedades).

Podatek od spółek obejmuje dochody spółek i pozostałych osób prawnych, które posiadają status rezydenta Hiszpanii, tzn. zostały utworzone na podstawie prawa hiszpańskiego.

W Hiszpanii, co do zasady, stawka podatku od spółek wynosi 25%. Stawka w wysokości 25% dotyczy również przedsiębiorstw zagranicznych. Dla nowoutworzonych spółek stawka wynosi 15% i obowiązuje przez okres 2 lat (chyba, że spółka podlega opodatkowaniu według niższej stawki). Jednak stawka podatku od spółek nie jest identyczna w całym kraju – przykładowo w regionie Navarra stawka wynosi 28% w przypadku dużych firm i 23% w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, a stawka 19% dla tzw. mikroprzedsiębiorców, z kolei na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje specjalny reżim podatkowy, który przewiduje stawkę podatkową w wysokości 4%.

Podatek VAT (IVA – Impuesto sobre el Valor Añadido)

Standardowa stawka podatku VAT wynosi w Hiszpanii 21%. Z kolei do dostaw żywności, wody, prywatnych mieszkań, usług hotelowych oraz usług świadczonych przez kina, teatry czy restauracje stosuje się obniżoną stawkę w wysokości 10%. Natomiast do dostawy podstawowych produktów żywnościowych takich jak mleko, ser, jaja, owoce i warzywa oraz chleb, a także do książek i czasopism przewidziano preferencyjną stawkę 4%. Zwolnione od podatku są między innymi usługi medyczne, kształcenie, a także operacje finansowe i ubezpieczeniowe. Ponadto podatek VAT nie występuje na Wyspach Kanaryjskich i miastach Ceuta i Melilla, w których występuje odpowiednio powszechny pośredni podatek kanaryjski oraz podatek od produkcji, usług i importu.

Podatek od przeniesienia własności i czynności cywilnoprawnych (ITP y AJD – Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).

Są to podatki związane przede wszystkim z zakupem nieruchomości w Hiszpanii. Podatek od przeniesienia własności (ITP) jest podatkiem, który nabywca obowiązany jest zapłacić, gdy dokonuje zakupu nieruchomości na rynku wtórnym (w przypadku nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym nabywca płaci podatek VAT – zwykle przy zastosowaniu stawki 10%). Podatek ten uiszczany jest na rzecz Wspólnoty Autonomicznej, w której położona jest nieruchomości, a stawka podatku może różnić się w zależności od Wspólnoty i wynosi od 6 do 11%. Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych (AJD) obejmuje czynności prawne dokonane w formie aktu notarialnego, dokumentu handlowego lub administracyjnego, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem dokonania czynności. Może przybierać formę opłaty stałej lub zmiennej. Opłata stała dotyczy opieczętowanego papieru, na którym sporządzany jest dokument i wynosi 0,30 € za arkusz i 0,15 € za kartkę. Natomiast kwota zmienna ma zastosowanie, gdy przedmiot czynności podlega wpisowi do Rejestru Własności, Rejestru Handlowego, Rejestru Własności Przemysłowej lub Rejestru Mienia Ruchomego i wówczas wynosi od 0,5 do 2% w zależności od regulacji danej Wspólnoty Autonomicznej.

Warto pamiętać, że na wysokość podatków w Hiszpanii mają wpływ również dodatkowe czynniki, ponadto hiszpański ustawodawca wprowadza często ulgi oraz bonifikaty, dzięki którym ostateczna wysokość zobowiązania podatkowego może być niższa od podanych w artykule, dlatego zachęcamy do skorzystania z indywidualnej konsultacji z hiszpańskim adwokatem.