Skip to main content

Zgodnie z artykułem 1445 hiszpańskiego kodeksu cywilnego (Código Civil) przez umowę sprzedaży (compraventa civil) sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności określonej rzeczy na kupującego oraz jej wydania, z kolei kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę i odebrać rzecz.

Natomiast sprzedaż handlowa (compraventa mercantil) uregulowana jest w artykułach 325 – 345 w hiszpańskim kodeksie handlowym (Código de Comercio) i oznacza sprzedaż rzeczy ruchomych mającą na celu osiągnięcie zysku poprzez odsprzedaż przedmiotu umowy.

Każda umowa sprzedaży (a zatem zarówno compraventa civil, jak i compraventa mercantil) jest umową dwustronną, generującą wzajemne obowiązki i uprawnienia dla stron umowy. W dzisiejszym artykule przedstawimy obowiązki, jakie spoczywają na kupującym w związku z handlową umową sprzedaży.

Podstawowe obowiązki kupującego polegają na:

  • zapłaceniu ustalonej ceny
  • odebraniu od sprzedawcy zakupionego towaru

Zgodnie z artykułem 1500 hiszpańskiego kodeksu cywilnego kupujący jest zobowiązany zapłacić określoną cenę w oznaczonym w umowie terminie i miejscu. Jeżeli w umowie ich nie ustalono, kupujący ma obowiązek zapłaty dopiero w miejscu i czasie wydania rzeczy; wówczas kupujący uiszcza określoną cenę po uprzednim zbadaniu rzeczy.

Zapłata ceny

Cena, jaką kupujący zobowiązany jest zapłacić musi być określona lub możliwa do określenia w pieniądzu lub znaku, który ją reprezentuje. Cena może być uiszczona w formie gotówkowej, za pomocą przelewu bankowego na rachunek sprzedawcy, a także w postaci czeku lub weksla. W praktyce istnieje również możliwość zawarcia umowy wstępnej oraz zapłaty części kwoty w formie zaliczki.

W sytuacji, gdy kupujący nie uiści sprzedawcy ceny w oznaczonym terminie (zarówno, gdy zalega z całą kwotą lub z częścią) popada w zwłokę i jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych.

Warto także zwrócić uwagę na artykuł 340 hiszpańskiego kodeksu handlowego, zgodnie z którym dopóki przedmiot znajduje się w posiadaniu sprzedawcy (nawet w formie depozytu), sprzedawca ma pierwszeństwo do uzyskania zapłaty kwoty (wraz z odsetkami za zwłokę) przed jakimikolwiek innymi wierzycielami.

Odbiór towaru

W momencie, gdy sprzedawca udostępni kupującemu towar będący przedmiotem sprzedaży, powinien on odebrać go we wskazanym miejscu i czasie. Natomiast jeśli kupujący bez uzasadnionej przyczyny odmawia odebrania rzeczy, wówczas sprzedawca może żądać wykonania lub rozwiązania umowy, przy czym żądając wykonania umowy sprzedawca składa towar do depozytu sądowego; czyni to również, gdy kupujący zwleka z odebraniem rzeczy. W takiej sytuacji kupujący będzie musiał pokryć koszty depozytu. Natomiast w przypadku, gdy sprzedawca zażąda rozwiązania umowy, kupujący będzie zobowiązany zapłacić mu odszkodowanie.

Niewywiązanie się z obowiązku odbioru towaru nie powoduje wspomnianych konsekwencji w przypadku, gdy wynika ono z zaistnienia siły wyższej.

Kupujący ma prawo odmówić odbioru rzeczy tylko z uzasadnionego powodu, wśród których wymienić można wady jakościowe lub ilościowe rzeczy czy też wydanie towaru innego niż umówiony. Kupujący po zbadaniu rzeczy, potwierdza jej zgodność z umową i jeśli nie odmówi odbioru rzeczy, nie będzie miał tej możliwości w późniejszym czasie, dlatego warto dokładnie zbadać rzecz. Jeżeli towar jest zapakowany w sposób uniemożliwiający zbadanie go w czasie wydania rzeczy, kupujący może zgłosić wady sprzedawcy w ciągu 4 dni od otrzymania rzeczy. W przypadku wad ukrytych termin zgłoszenia wad jest dłuższy i wynosi 30 dni od dnia otrzymania rzeczy.

W przypadku gdy sprzedawca dostarcza towar po ustalonym terminie kupujący nie jest zobowiązany do odbioru towaru. Kupujący nie ma również obowiązku przyjęcia części rzeczy, nawet jeśli sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia pozostałej części w późniejszym terminie – jednakże kupujący może przyjąć częściową dostawę i wówczas sprzedaż zostanie sfinalizowana na podstawie otrzymanych towarów, a kupujący nie będzie mógł żądać wykonania umowy w pozostałej części ani jej rozwiązania z tego powodu, że dostarczono mu tylko część towaru.

Warto jednak pamiętać o swobodzie umów, zgodnie z którą strony mogą ustalić w umowie dodatkowe obowiązki oraz uprawnienia.

W przypadku pytań z zakresu hiszpańskiego prawa cywilnego, zachęcamy do kontaktu z polskojęzycznym prawnikiem w Hiszpanii.