Skip to main content

Posiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych wiemy jak ważna jest płynność finansowa, którą zapewnie sprawne prowadzenie windykacji należności.

W ramach naszych usług windykacyjnych oferujemy klientom pełen wachlarz wsparcia, począwszy od badania wypłacalności dłużnika, poprzez prowadzenie postępowań o zapłatę, aż po przymusowe wykonanie wyroku i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria posiada rozległe doświadczenie w windykacji należności w Hiszpanii, przez co postępowania prowadzone są w sposób sprawny i skuteczny.

Wśród podstawowych usług należy wymienić:

  • Wezwanie do zapłaty (burofax)
  • Negocjacje z dłużnikami 
  • Ugody sądowe, pozasądowe
  • Sądowa windykacja należności
  • Uzyskiwanie, zaskarżanie nakazów zapłaty 
  • Wykonywanie, uznawanie polskich wyroków w Hiszpanii
  • Wykonywanie zagranicznych wyroków w Hiszpanii

Jeśli mają Państwo pytania związane z windykacją należności w Hiszpanii, Zapraszamy do kontaktu

Hiszpański klient nie płaci – procedura postępowania

Nie zawsze udaje się ustrzec przed współpracą z nierzetelnymi kontrahentami i niekiedy zdarza się, że współpracująca z nami firma zalega z płatnościami. Opóźnienie w płatnościach wsród hiszpańskich firm jest bardzo często spotykane. Jednak warto pamiętać, że prawidłowo sporządzona umowa wraz z właściwymi zabezpieczeniami jej wykonania, takimi jak chociażby zadatek, i skrupulatna ocena ryzyka jeszcze przed nawiązaniem relacji handlowych mogą pomóc uniknąć nieprzyjemności związanych z takimi sytuacjami.

Co do zasady, na proces windykacji wierzytelności w Hiszpanii składają się następujące etapy:

  1. Postępowanie przedsądowe
  2. Postępowanie sądowe

Postępowanie przedsądowe

Postępowanie przedsądowe to nic innego, jak próba porozumienia się z kontrahentem. W praktyce zawsze poprzedza postępowanie sądowe i często jest wystarczające, aby bez wdawania się w spór sądowy wyegzekwować zapłatę dochodzonej kwoty. Co do zasady postępowanie to polega na zwróceniu się do dłużnika i wezwaniu go do zapłaty zadłużenia w określnym terminie, za pośrednictwem oficjalnego pisma (burofax), w ślad za którym może nastąpić również kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Postępowanie przedsądowe jest korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika, ponieważ koszty takiego postępowania są znacznie mniejsze niż w przypadku procedury sądowej.

Jak wygląda postępowanie przedsądowe w Hiszpanii krok po kroku

Rodzaj podejmowanych w postępowaniu przedsądowym czynności może się nieco różnić w zależności od konkretnej sprawy. Te działania może podjąć zarówno adwokat, jak i bezpośrednio przedsiębiorca, który jest wierzycielem.

Burofax – wezwanie do zapłaty

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest próba skontaktowania się z dłużnikiem i wyjaśnienia przyczyn braku uregulowania płatności w terminie.

Jeśli wspomniana próba nie skutkuje odzewem ze strony kontrahenta, wówczas należy wystosować pismo burofaxem, czyli rodzajem przesyłki, która uwierzytelnia treść wysłanego dokumentu i jest opatrzona certyfikatem cyfrowym. Wspomniane pismo powinno zawierać wszystkie istotne dane dotyczące zobowiązania (m.in. kwotę, jaką dłużnik powinien uiścić oraz termin na dokonanie płatności), pisemne wezwanie do zapłaty (hiszp. requerimiento de pago), a także informację, że w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Pozasądowa umowa polubowna

Innym sposobem zawarcia porozumienia jest podpisanie pozasądowej umowy polubownej, w której strony ustalą warunki i termin uregulowania płatności. Warto jednak pamiętać, że umowa ta nie stanowi tytułu wykonawczego, w związku z czym w razie niewykonania zobowiązania przez dłużnika konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę sądową.

Notarialna umowa pozasądowa

Ponadto istnieje również możliwość zawarcia notarialnej umowy pozasądowej. Umowa ta zawierana jest w formie aktu notarialnego i podlega egzekucji sądowej, dzięki czemu jest to dużo bezpieczniejsza forma dla wierzyciela, a także szybszy sposób na dochodzenie roszczeń w przypadku, gdyby dłużnik przestał realizować warunki spłaty zadłużenia w przyszłości. Dłużnik we wspomnianej umowie uznaje dług (hiszp. reconocimiento de la deuda), ponadto należy w niej zawrzeć sposób spłaty zadłużenia (zarówno termin, jak i sposób płatności).

Podjęcie próby polubownego dochodzenia roszczeń jest rozwiązaniem korzystnym, jednakże w sytuacji, gdy wspomniane działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, należy skierować sprawę do sądu w celu wyegzekwowania płatności. Warto pamiętać, że szybka reakcja i skierowanie sprawy do sądu zwiększy szanse na odzyskanie wierzytelności.

Jeśli chodzi o międzynarodowe egzekucje należności, to hiszpańscy przedsiębiorcy najczęściej reagują dopiero na wezwanie przesłane przez hiszpańskiego prawnika, gdyż widzą wtedy determinację wierzyciela w dążeniu do odzyskaniu długu. Hiszpańscy dłużnicy, w celu nie generowania dalszych kosztów, które będą wiązały się z prowadzeniem sprawy sądowej i egzekucyjnej, często płacą zadłużenie po otrzymaniu wezwania do zapłaty podpisanego przez hiszpańskiego adwokata.

Postępowanie sądowe w Hiszpanii

Gdy polubowne sposoby windykacji nie przynoszą skutku i dłużnik nie reaguje na wezwania do zapłaty, sprawę należy skierować do sądu celem sądowego dochodzenia roszczeń.

Postępowanie sądowe w Hiszpanii może przybierać różne formy w zależności od rodzaju oraz wysokości dochodzonego roszczenia.

Postępowanie nakazowe (hiszp. proceso monitorio)

Postępowanie nakazowe to szczególna, uproszczona procedura, która ma na celu szybkie rozwiązanie konfliktu i przyznanie wierzycielowi tytułu wykonawczego w przypadku, gdy pozwany nie wnosi sprzeciwu. Zaletą tego rodzaju postępowania jest oszczędność czasu, ale także brak konieczności interwencji profesjonalnego pełnomocnika, w przypadku dochodzenia niewysokich kwot. W ramach tego postępowania można dochodzić należności pieniężnych o dowolnej wysokości, o ile istnienie długu można stwierdzić przedkładając stosowne dokumenty (faktury, rachunki, umowy).

Postępowanie werbalne (hiszp. juicio verbal)

Juicio verbal to procedura uproszczona, w której wierzyciel może dochodzić roszczeń w przypadkach określonych w hiszpańskim kodeksie postępowania cywilnego, o ile kwota główna nie przekracza 6000 euro. Postępowanie to charakteryzuje się zwięzłością. Pozew kierowany jest do właściwego sądu, który może dopuścić dowód z przesłuchania stron na rozprawie, a następnie wydaje pisemne orzeczenie.

Postępowanie zwyczajne (hiszp. juicio ordinario)

Natomiast w przypadku dochodzenia roszczeń w wysokości powyżej 6000 euro zastosowanie ma juicio ordinario, czyli standardowa procedura cywilna, która trwa zazwyczaj od jednego roku do dwóch lat. To postępowanie cechuje większa zawiłość, zwykle dochodzi do przesłuchania wstępnego celem ustalenia dowodów oraz przesłuchanie ewentualnych świadków.

Postępowanie wekslowe (hiszp. juicio cambiario)

Jest to szczególne postępowanie, mające zastosowanie do dochodzenia roszczeń, których podstawą jest wystawiony zgodnie z przepisami Prawa wekslowego (hiszp. Ley Cambiaria y del Cheque) czek lub weksel.

Warto pamiętać, że wstąpienie na drogę sądową wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych wydatków na poczet opłat sądowych, honorariów adwokata oraz pełnomocnika procesowego (hiszp. procurador), dlatego zachęcamy Państwa do polubownego rozwiązywania sporów, a dopiero w ostateczności do skierowania sprawy do sądu. Mimo to nie należy zwlekać z oddaniem sprawy do windykacji, dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów z płatnościami należności zachęcamy Państwa do skontaktowania się z hiszpańskim adwokatem, który doradzi jakie czynności należy podjąć oraz jaką procedurę zastosować, aby jak najszybciej odzyskać dochodzoną kwotę.


Twoi kontrachęci spóźniają się z płatnościami?

Skontaktuj się z nami:

Negocjacje

📞(+48) 607 076 203

📞(+34) 644 980 290


FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co to jest windykacja?

Windykacja polega na dochodzeniu swoich praw do rzeczy lub zapłaty należności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Proces windykacji obejmuje czynności dotyczące negocjacji z dłużnikiem, uzyskania nakazu zapłaty i wreszcie postępowanie egzekucyjne. Co do zasady wyróżnia się dwa rodzaje windykacji – windykację polubowną i windykację przymusową (sądową).

Od czego zależy skuteczność windykacji w Hiszpanii?

Pierwszym krokiem do skutecznej windykacji jest czynność, która tak naprawdę podejmowana jest na długo przed dowiedzeniem się o nieuczciwych praktykach kontrahenta, a mianowicie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń poprzez umieszczenie w umowie odpowiednich klauzul na wypadek nieterminowego uregulowania płatności czy procedur, które będą miały zastosowanie w przypadku powstania zaległości.

Warto również pamiętać o odpowiednim dokumentowaniu wszelkich należności tak, aby na etapie ewentualnej egzekucji nie było wątpliwości, co do istnienia podstawy roszczenia. Takimi potwierdzeniami mogą być rachunki, faktury, a także umowy i korespondencja pisemna z dłużnikiem.
Skuteczna windykacja w Hiszpanii jest możliwa, o ile wierzyciel odpowiednio szybko podejmie kroki mające na celu dochodzenie należności. Przedsiębiorca nie powinien dopuścić do nagromadzenia zadłużenia, ponieważ im dłużej trwa zwłoka tym trudniej będzie wyegzekwować pieniądze od dłużnika.

Na czym polega windykacja polubowna?

Windykacja polubowna to nic innego jak dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym, któremu poświęciliśmy I część naszego artykułu (link). Polega głównie na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem w celu nakłonienia go do dobrowolnej zapłaty należności i skierowana jest na współpracę z dłużnikiem.
Takie polubowne rozwiązanie sporu jest korzystne dla obu stron, ponieważ nie generuje dodatkowych kosztów związanych czy to z wytoczeniem powództwa czy też na etapie zapłaty wymagalnej należności.

Czas trwania windykacji polubownej zależy od stron, ponieważ trwa od momentu powstania zadłużenia do czasu zaspokojenia wierzytelności lub skierowania sprawy do sądu.