Skip to main content

Oddział spółki (hiszp. sucursal) to część przedsiębiorstwa wyodrębniona w celu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w miejscu innym niż siedziba spółki (zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami). Otwarcie oddziału spółki jest alternatywą dla rejestrowania nowej spółki i umożliwia przedsiębiorcy rozszerzanie działalności na arenie międzynarodowej bez konieczności zakładania nowej spółki handlowej.

Oddział nie posiada osobowości prawnej, w związku z czym nie działa samodzielnie, lecz jest zależny od spółki i podejmuje działania w jej imieniu i na jej rachunek. Ponadto oddział nie posiada odrębnego kapitału, a jego utworzenie nie wymaga wniesienia kwoty kapitału tak jak w przypadku spółki. Za czynności podejmowane przez oddział odpowiedzialność ponosi spółka. Należy jednak pamiętać, iż hiszpański oddział spółki mającej siedzibę zagranicą (w tym w Polsce) powinien spełniać wymogi dotyczące prowadzenia działalności i zatrudniania pracowników przewidziane przez przepisy prawa hiszpańskiego.

Otwarcie oddziału spółki krok po kroku

Procedura otwarcia oddziału zagranicznej spółki w Hiszpanii została przewidziana w dekrecie królewskim z 19 lipca 1996 roku zatwierdzającym regulamin Rejestru Handlowego (hiszp. Registro Mercantil).

Otwarcie w Hiszpanii oddziału zagranicznej spółki wymaga wpisu do rejestru według miejsca siedziby oddziału, jednakże nie wymaga zaświadczenia z hiszpańskiego Centralnego Rejestru Handlowego (Registro Mercantil Central) potwierdzającego, że nazwa nie jest zarezerwowana ani używana przez inną spółkę.

Natomiast w kwestii pozyskiwania numeru identyfikacji obcokrajowca (N.I.E. – Número de Identificación de Extranjero) należy postępować w taki sam sposób, jak w przypadku zakładania nowej spółki. O tym jak uzyskać wspomniany dokument pisaliśmy w artykule dotyczącym rejestracji spółki z.o.o.

Ponadto konieczne jest wskazanie reprezentanta spółki, który będzie hiszpańskim rezydentem, do działania przed organami podatkowymi na terenie Hiszpanii.

Otwarcie oddziału również wymaga wizyty u notariusza oraz przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających istnienie spółki zamierzającej otworzyć oddział, jej aktualny statut oraz dokumenty powołujące reprezentanta (reprezentantów), a także dokument ustanawiający oddział.

Wniosek o wpisanie oddziału do rejestru podlega takim samym procedurom jak wniosek o rejestrację spółki.

Czas trwania procedury i koszty

Procedura utworzenia oddziału trwa z reguły od 6 do 8 tygodni.

Procedury oraz koszty związane z otwarciem oddziału są zbliżone do procedur oraz kosztów związanych z otwarciem filii przy zachowaniu pewnych różnic, o których traktowaliśmy w artykule porównującym te dwie konstrukcje, jakimi są sucursal i filial. Koszty te nie różnią się również znacznie od tych związanych z założeniem nowej spółki w Hiszpanii, przez co często lepszym rozwiązaniem jest założenie nowego podmiotu.