Skip to main content

Od 17 sierpnia 2015 r. na terenie całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Celem niniejszego rozporządzenia jest dostosowanie regulacji prawnych do obecnych realiów i szeroko pojętej swobody przepływu osób. Ma ona za zadanie ujednolicić i usprawnić postępowania spadkowe po osobach zmarłych, które zgromadziły swój majątek w różnych krajach. Z rozporządzenia zostały wyłączone wszelkie dziedziny prawa cywilnego oprócz dziedziczenia, kwestie administracyjne o charakterze publicznoprawnym oraz kwestie podatkowe.

Zastosowanie rozporządzenia 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.

Wspomniany dokument ma zastosowanie do wszelkich postępowań spadkowych osób zmarłych po 16 sierpnia 2015 r. i określa prawo, według którego ma być prowadzone postępowanie spadkowe. Rozwiązania wprowadzone w rozporządzeniu mają na celu uniknięcie kolizji norm oraz fragmentaryzacji dziedziczenia.

Miejsce zwykłego pobytu zmarłego

Dla ustalenia jurysdykcji ogólnej postępowania kluczowe jest określenie miejsca zwykłego pobytu zmarłego w chwili śmierci, a nie obywatelstwo spadkodawcy. Miejsce zwykłego pobytu pokrywa się z centrum interesów zmarłego i najczęściej miejscem, w którym położona jest większa część jego majątku. Miejsce to ustalane jest na podstawie ogólnej oceny okoliczności życia zmarłego w latach poprzedzających jego śmierć, przy szczególnym uwzględnieniu czasu trwania, regularności i powodów obecności zmarłego w danym państwie. Pojęcie to nie obejmuje zgonów związanych z wyjazdem na urlop, delegację lub kontrakt krótkoterminowy.

Wybór prawa właściwego

Należy wspomnieć, że nie jest to jedyna droga do określanie jurysdykcji postępowania spadkowego, gdyż rozporządzenie wprowadza możliwość dokonania wyboru prawa państwa, na podstawie którego ma się toczyć postępowanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu spadkodawca zawczasu może uregulować swoje sprawy spadkowe. W myśl art. 22 wybór ten, jest jednak ograniczony jedynie do prawa właściwego państwa, którego obywatelstwo posiada spadkodawca. Ponadto, osoba, która w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci posiada więcej niż jedno obywatelstwo może wybrać prawo każdego z tych państw.

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną na mocy rozporządzenia jest Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Jak stanowi art. 63 poświadczenie jest aktem służącym spadkobiercom, zapisobiercom mającym bezpośrednie prawa do spadku, wykonawcom testamentów lub zarządcom spadku, do wykazania swojego status oraz tytułu prawnego do spadku w innym państwie członkowskim. Dokument ten jest narzędziem do bezzwłocznego i skutecznego przeprowadzenia międzynarodowej sprawy spadkowej. Jest uznawany na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, z pominięciem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii, i wywołuje jednolite skutki prawne, dzięki czemu znacznie ułatwia dochodzenie chociażby praw majątkowych.

Rozporządzenie pozostawia państwom członkowskim luz decyzyjny co do wyboru organu mającego kompetencje do wydania Europejskiego Poświadczenia Spadkowego, zakładając że w wewnętrznych regulacjach prawnych istnieją również inne organy poza sądami uprawnione do rozpoznawania spraw spadkowych, jak na przykład notariusze. Możliwości dokonywania czynności związanych z Europejskim Poświadczeniem Spadkowym zostali pozbawieni konsulowie.

Nie ulega wątpliwości, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 jest kluczowym narzędziem do ujednolicenia odmiennych regulacji prawnych państw członkowskich dotyczących dziedziczenia. Ułatwienie procedur spadkowych w dobie swobody przepływu osób ma znaczenie niemalże przełomowe zarówno dla osób przebywających za granicą, jaki dla członków rodziny pozostających w kraju, będących potencjalnym spadkobiercami.

Jeśli szukacie Państwo wsparcia w zakresie hiszpańskiego prawa spadkowego, to prosimy o kontakt z polskojęzycznym hiszpańskim adwokatem: