Skip to main content

Wielu z naszych Klientów zastanawia się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej w Hiszpanii. Gdy już podejmą tę decyzję pozostaje kwestia formy w jakiej tę działalność prowadzić. Najczęściej wybieraną i najprostszą jest autónomo, czyli odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej. Bardziej zaawansowaną formą jest założenie sociedad limitada (w skrócie SL), czyli polskiej spółki z.o.o.

W dzisiejszym artykule przedstawimy różnice pomiędzy tymi dwiema postaciami prowadzenia działalności gospodarczej i postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

Jak wygląda proces założenia działalności gospodarczej w Hiszpanii?

Na początku warto podkreślić, że obywatele Unii Europejskiej nie muszą ubiegać się o kartę pobytu, ponieważ zgodnie z Dyrektywą 2004/38/WE wymóg ten zniesiono w 2007 roku. W przypadku pobytu na terytorium Hiszpanii przekraczającego 3 miesiące, należy pamiętać o dopełnieniu bardzo ważnego obowiązku, jakim jest rejestracja w Centralnym Rejestrze Obcokrajowców (Registro Central de Extranjeros) w celu otrzymania zaświadczenia o członkostwie w Unii Europejskiej (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión).

Każda osoba zamieszkująca na terenie Hiszpanii niebędąca rezydentem tego kraju powinna także posiadać numer identyfikacyjny obcokrajowca (N.I.E. – Número de Identificación de Extranjero). Aby prowadzić działalność gospodarczą na terenie Hiszpanii konieczne jest także uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (N.I.F. – Número de Identificación Fiscal) oraz numeru ubezpieczenia społecznego (Número de Seguridad Social).

Autónomo

Rejestracja jest procesem prostym i szybkim, ponieważ zwykle trwa jeden dzień. Gdy dopełnią Państwo podstawowych formalności takich jak uzyskanie N.I.E. i N.I.F., należy udać się do urzędu skarbowego (Agencia Estatal de Administración Tributaria) i złożyć odpowiedni wniosek poprzez wypełnienie formularza 036 (pełny) lub formularza 037 (uproszczony).

Dokonując rejestracji w hiszpańskim urzędzie skarbowym (Hacienda) należy wybrać kod opisujący działalność (Epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas).

Następnie należy zarejestrować działalność poprzez formularz TA 0521/1, który składa się we właściwym oddziale hiszpańskiego odpowiednika ZUS (Delegación de Seguridad Social) w celu rejestracji w systemie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (RETA – Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Ten krok mogą Państwo zrealizować online, używając podpisu cyfrowego lub hasła wygenerowanego przez Urząd.

Sociedad Limitada

W przypadku działalności w formie spółki również należy dopełnić podstawowych formalności, takich jak uzyskanie numeru N.I.E. i N.I.F. oraz otwarcie rachunku w hiszpańskim banku.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest otrzymanie zaświadczenia z hiszpańskiego Rejestru Handlowego (Registro Mercantil) potwierdzającego, że nazwa proponowana dla nowej spółki nie jest już zarezerwowana i używana przez inną spółkę.

Bardzo ważnym punktem jest podpisanie aktu założycielskiego spółki w obecności hiszpańskiego notariusza oraz ustanowienie statutu spółki, który powinien być załączony do umowy o zawarciu spółki.

Spółka podlega rejestracji w hiszpańskim Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil) właściwym dla jej siedziby. W tym celu należy przedstawić oryginał aktu założycielskiego spółki.

Po dokonaniu rejestracji, na dokumencie zostanie dokonana wzmianka o wpisie spółki do rejestru. Możliwa jest również rejestracja elektroniczna. Z chwilą wpisu do rejestru handlowego spółka staje się osobą prawną.

Wpisu należy dokonać w terminie 2 miesięcy od sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. W tym celu należy przedstawić wypis notarialny umowy spółki, formularz 600 dot. podatku od przeniesienia własności i podatku od czynności cywilnoprawnych (ITP i AJD), kserokopię numeru identyfikacji podatkowej (N.I.F.), a także dowód wpłaty na poczet honorariów i kosztów do późniejszego rozliczenia. Zwykle od momentu podjęcia pierwszych czynności do ostatecznego wpisu do rejestru mija około miesiąca.

Więcej informacji odnoście procedury założenia hiszpańskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada) znajdziesz e artykule „spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Hiszpanii

Jaki jest koszt rozpoczęcia działalności?

Autónomo

Samo rozpoczęcie działalności jako autónomo, czyli rejestracja, jest darmowe. Nie jest wymagany też żaden kapitał na start.

Sociedad Limitada

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialności pojawiają się już koszty rejestracji, związane między innymi z wizytą u notariusza, które nie powinny przekroczyć 1000 €, należy pamiętać o wpłaceniu kapitału zakładowego. Minimalny kapitał wynosi 3000€ i musi on zostać wpłacony w całości w momencie założenia spółki; przepisy nie przewidują górnego limitu kapitału.

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Autónomo

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczenia się z VAT (IVA – Impuesto sobre el Valor Añadido) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (IRPF – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Rozliczenie z dochodów uzyskanych przez przedsiębiorcę może nastąpić na dwa sposoby:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych (Régimen de Estimación Directa – Simplificada o Normal)
  • Opodatkowanie ryczałtowe (Régimen de Estimación Objetiva – por Módulos)

Pierwsza forma rozliczania z podatku dochodowego od osób fizycznych dostępna jest dla wszystkich rodzajów działalności, natomiast z opodatkowania w formie ryczałtu mogą skorzystać jedynie autónomos spełniający pewne wymagania. Gdy wybór formy opodatkowania należy do przedsiębiorcy, najlepiej skonsultować się z profesjonalistą, który doradzi w wyborze najkorzystniejszej formy.

Autónomo ma obowiązek złożyć, co kwartał, deklarację z podatku VAT (składając formularz 303 – odpowiednio do 20 kwietnia, czerwca, października oraz do 30 stycznia).

Deklaracji z podatku dochodowego dokonuje się poprzez złożenie formularz 130 (w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych) lub formularz 131 (w przypadku ryczałtu). Termin na złożenie kwartalnej deklaracji dot. podatku dochodowego jest taki sam jak przypadku podatku VAT.

Należy również pamiętać o deklaracji rocznej – zarówno z podatku VAT jak i podatku dochodowego. Deklarację dot. podatku VAT składa się w styczniu za pomocą formularza 390, natomiast podatku dochodowego – w okresie od 2 maja do 30 czerwca za pomocą formularza D-100.

Sociedad Limitada

Założenie spółki jest czynnością zwolnioną z podatku od przeniesienia własności i czynności prawych sporządzonych w formie dokumentu urzędowego. Jednakże, konieczne jest złożenie formularza 600 w celu informacyjnym jeszcze przed dokonaniem wpisu w rejestrze handlowym.

Na etapie prowadzenia działalności, oprócz obowiązku odprowadzenia podatku VAT, istnieje także obowiązek opodatkowania podatkiem od spółek (Impuesto de sociedades). Jest to podatek bezpośredni obciążający dochody uzyskane przez spółkę. Ogólna stawka podatku dla przedsiębiorstw w Hiszpanii wynosi 25%, jednak nowo utworzone spółki płacą 15% za pierwsze dwa lata działalności. Deklarację kwartalną należy złożyć za pomocą formularza 202, z kolei deklarację roczną za pośrednictwem formularza 200.

Jakie są opłaty prowadzenia działalności?

Autónomo

Poza odprowadzaniem podatków, autónomo musi uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne. Należy jednak mieć na uwadze, iż Państwo oferuje liczne bonifikaty dla osób, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą oraz dla młodych przedsiębiorców.

Przez pierwsze 12 miesięcy działalności opłaty te są stałe i wynoszą zaledwie ok. 60 euro miesięcznie.

Po roku przedsiębiorca może skorzystać z redukcji 50% kwoty bazowej, a zatem w okresie od 12 do 18 miesiąca działalności przedsiębiorca zapłaci 141,54 euro, a w okresie od 18 do 24 miesiąca z redukcji 30%, płacąc 198,31 euro. Później składka ta wzrasta proporcjonalnie do dochodów, jakie inkasuje przedsiębiorca, do momentu aż osiągnie górny próg – tj. 283,3 euro.
Do pozostałych opłat należy także doliczyć także prowadzenie księgowości, o ile przedsiębiorca nie zdecyduje się na prowadzenie jej samodzielnie. Z reguły jest to koszt około 50 euro miesięcznie.

Sociedad Limitada

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również powinni uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne w Seguridad Social. Jednak w tym przypadku typ składek (a zatem ich wysokość) zależeć będzie od udziału wspólnika.

  • tzw. regimen general – obejmuje wszystkich wspólników, których udział nie przekracza 33% i pod warunkiem, że nie pełnią funkcji związanych z zarządzaniem
  • tzw. regimen general asimilado – obejmuje tych wspólników, którzy wykonują funkcje związane z zarządzaniem spółką, ale ich udziały nie przekraczają 1⁄4 kapitału
  • tzw. regimen especial de los trabajadores autónomos (RETA) – obejmuje pozostałych wspólników.

W przypadku spółki z.o.o. koszt za prowadzenie księgowości będzie wyższy, ponieważ jest to działalność bardziej skomplikowana i z reguły wynosi około paruset euro miesięcznie. Obowiązkowe jest też prowadzenie ksiąg rachunkowych (Libro Contable) i ksiąg protokołów (Libro de Actas), które również powinny być zarejestrowane.

Czy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność?

Autónomo

Osoba prowadząca jednoosobową działalność ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania, które zaciągnęła w związku z jej prowadzeniem. Oznacza to, że autónomo odpowiada całym swym majątkiem za długi. Ponadto majątek nie dzieli się na majątek prywatny i majątek powstały z tytułu prowadzenia działalności. W przypadku wspólności małżeńskiej, egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego małżonków.

Sociedad Limitada

Jak sama nazwa wskazuje, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale jest ona ograniczona – do wysokości wniesionego wkładu. Ponadto odpowiedzialność wspólników jest solidarna, co oznacza, że każdy ze wspólników jest odpowiedzialny za zobowiązania. W związku z tym wierzyciel może żądać od każdego ze wspólników spełnienia świadczenia, a w momencie, gdy jeden wspólnik spełni całe świadczenie, wierzyciel nie może żądać tego od pozostałych.

Więcej informacji dotyczących odpowiedzialności członków zarządu hiszpańskiej spółki z o.o. znajdziesz w tym artykule.

Zarówno prowadzenie działalności jako autónomo, jak i w formie spółki z.o.o. jest odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorców. Jednoosobowa działalność jest odpowiednia na początku ścieżki, ponieważ koszty jej prowadzenia są stosunkowo niskie, a w pierwszych latach można się ubiegać o zwolnienia i ulgi. Natomiast spółka z.o.o., mimo że nie wymaga tak dużego wkładu jak na przykład spółka akcyjna, pozwala na ograniczenie odpowiedzialności, co jest zapewne ogromnym plusem. Warto też podkreślić, że w przypadku spółki z.o.o. liczba wspólników nie może przekroczyć 50.

To do Ciebie należy ostateczna decyzja na jaką formę prowadzenia działalności się zdecydujesz, jednak przed podjęciem tej decyzji radzimy skonsultować się z prawnikiem, aby potwierdzić czy wybrany typ działalności odpowiada planowanemu planowi biznesowem oraz przepisom prawa.

Jeśli zamierzsz prowadzić działalność gospodarczą w Hiszpanii i masz jakieś pytania, to skontaktuj się z polskojęzycznymi prawnikami w Hiszpanii, a pomożemy Ci wybrać odpowiednią formę działalności oraz prześć procedurę rejestracyjną.