Skip to main content

Wielokrotnie poruszaliśmy już tematykę inwestycji na rynku nieruchomości, jednak w niniejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestię wynajmu mieszkania. Artykuł może okazać się przydatnym nie tylko osobom, które dokonały zakupu nieruchomości w celu jej późniejszego wynajęcia, ale także tym, którzy chcieliby wynająć mieszkanie w Hiszpanii i dotyczy zarówno najmu długoterminowego, jak i tzw. najmu wakacyjnego.

Podstawą najmu jest umowa (contrato de arrendamiento)

Umowa najmu powinna być sporządzona na piśmie. Podstawowe elementy umowy najmu to między innymi dane stron, tj. najemcy oraz wynajmującego, dane pozwalające zidentyfikować nieruchomość będącą przedmiotem umowy najmu, okres trwania umowy najmu, a także warunki najmu takie jak chociażby termin i metoda płatności czynszu oraz jego wysokość.

Czas trwania umowy najmu

W przypadku, gdy w umowie nie określono czasu trwania najmu, przyjmuje się, że umowa została zawarta na okres 1 roku.

Umowa, która została zawarta na okres krótszy niż 5 lat (lub 7 lat w przypadku gdy wynajmującym jest osoba prawna), to zgodnie z hiszpańskim prawem (LAU – Ley de Arrendamientos Urbanos), zostanie ona automatycznie przedłużana co rok aż do momentu osiągnięcia okresu 5-letniego (lub 7-letniego w przypadku gdy wynajmującym jest osoba prawna), o ile najemca nie poinformuje wynajmującego na 30 dni przed upływem umownego terminu o rezygnacji z przedłużenia umowy.

Natomiast w przypadku umów zawartych na okres co najmniej 5 lat (lub 7 lat w przypadku gdy wynajmującym jest osoba prawna), przedłużenie nastąpi automatycznie na okresy roczne maksymalnie o kolejne trzy lata, o ile strony nie zachowają przewidzianego prawem okresu wypowiedzenia (co najmniej 2 miesiące przed umownym terminem zakończenia umowy w przypadku najemcy oraz 4 miesiące – w przypadku wynajmującego).

Ponadto najemca może odstąpić od umowy najmu po upływie co najmniej 6 miesięcy pod warunkiem, że poinformuje o tym wynajmującego z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Jednakże w takim wypadku należy się liczyć z odszkodowaniem, którego może żądać wynajmujący – do wysokości odpowiadającej jednemu miesięcznemu czynszowi za każdy rok pozostały do końca umowy.

Wysokość kaucji (fianza)

W przypadku najmu mieszkania, wysokość kaucji (fianza) to równowartość jednomiesięcznego czynszu i w ciągu 5 pierwszych lat wynajmu (lub 7 lat w przypadku gdy wynajmującym jest osoba prawna) kwota ta nie podlega modyfikacjom.

Płatność czynszu

Jeśli w umowie nie uregulowano kwestii dotyczących czynszu to zgodnie z artykułem 17 LAU, czynsz płatny będzie miesięcznie w ciągu pierwszych 7 dni miesiąca. Strony mogą uzgodnić, że obowiązek zapłaty czynszu może być (w całości lub w części) zastąpiony zobowiązaniem się najemcy do dokonania remontu lub odnowienia mieszkania; w takim przypadku najemca nie może w późniejszym czasie żądać dodatkowej zapłaty za koszt wykonanych prac.

Warto również pamiętać, że zgodnie z artykułem 20 LAU koszty związane z zawarciem umowy pokrywa wynajmujący, jeśli jest osobą prawną.

Umowa najmu najczęściej sporządzana jest w języku hiszpańskim. Osoby niewładające w wystarczającym stopniu językiem hiszpańskim, mogą skorzystać z usług tłumacza lub dwujęzycznego prawnika, który sporządzi umowę zarówno w języku hiszpańskim, jak i polskim (lub angielskim).

Decydując się na wynajem nieruchomości warto przeczytać uważnie każdy paragraf umowy. Nie należy bagatelizować kwestii wynajmu mieszkania, ponieważ może przysporzyć – zarówno najemcy, jak i wynajmującemu – wielu problemów prawnych oraz finansowych, dlatego zaleca się skorzystanie z usług hiszpańskiego prawnika, który zadba o Państwa interesy i rozwieje wszelkie wątpliwości.