Jakie są korzyści prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii?

spolka-w-hiszpanii-adwokat-katalonia-barcelona

Polscy przedsiębiorcy, decydując się na rozszerzenie swojej działalności gospodarczej poza rodzimy kraj, coraz częściej wybierają Hiszpanię. Najczęściej wybieranymi regionami są Madryt, Andaluzja, Katalonia i Walencja.

Przepisy prawa hiszpańskiego regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, w tym procedury związane z rejestracją, są zbliżone do polskich. Z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków o pozwolenie na pobyt czy rozpoczęcie działalności gospodarczej. W związku z tym obywatele polscy, którzy pragną rozpocząć działalność gospodarczą w Hiszpanii obecnie potrzebują jedynie uzyskać numer identyfikacji obcokrajowca (N.I.E. – Número de Identificación de Extranjero). Ponadto koszty inwestycji są niższe w Hiszpanii niż w pozostałych krajach Europy Zachodniej takich jak Niemcy czy Francja.

Co jeszcze sprawia, że przedsiębiorcy tak chętnie inwestują na rynku hiszpańskim? Jakie korzyści niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej właśnie na Półwyspie Iberyjskim? Czy warto założyć spółkę lub oddział spółki w Hiszpanii? Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć przedsiębiorcy? Jakie są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w Hiszpanii? Na te pytania, a także wiele innych nurtujących Państwo kwestii postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Rodzaje działalności gospodarczej w Hiszpanii

Możliwości prowadzenia firmy w Hiszpanii są różnorodne, a przy tym bardzo podobne do polskich, dlatego każdy przedsiębiorca znajdzie odpowiednią dla swoich potrzeb formę działalności. W Hiszpanii przedsiębiorcy mają do wyboru jedną z poniższych form organizacyjno-prawnych:

  1. jednoosobowa działalność gospodarcza (Autónomo),
  2. spółka jawna (Sociedad Colectiva),
  3. spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria) [bardzo rzadko spotykana],
  4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada – S.L.),
  5. oddział firmy (Sucursal),
  6. spółka akcyjna (Sociedad Anónima – S.A.),
  7. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Nowa Firma” (Sociedad Limitada „Nueva Empresa” – SLNE) [praktycznie nie spotykana].

Przyjazny system podatkowy w Hiszpanii

Hiszpański ustawodawca wprowadza liczne rozwiązania w postaci ulg podatkowych czy niższych składek na ubezpieczenie społeczne, aby zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe można uzyskać nie tylko na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale także na rozwój czy modernizację przedsiębiorstwa. Na pomoc publiczną mogą liczyć szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (PYME – Pequeñas y Medianas Empresas).

Dofinansowanie można uzyskać nie tylko na poziomie centralnym, ale także regionalnym – w zależności od specyfiki gospodarczej danego regionu. W zasadzie każda wspólnota autonomiczna oferuje dotacje na tworzenie, rozbudowę czy modernizację przedsiębiorstw, szkolenia pracowników i promocję zatrudnienia oraz rozwoju kapitału ludzkiego. Pomoc finansowa w tym obszarze ma postać głównie obniżania kosztów pracy nowo zatrudnianych osób, ulg podatkowych z tytułu zatrudniania kobiet, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wiele regionów wspiera również przedsięwzięcia w branży turystyki i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Największy poziom wsparcia oferują Wyspy Kanaryjskie oraz regiony Estremadury i Andaluzji, w których małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na refundację od 40% do nawet 60 % kosztów inwestycji.
Poniżej przedstawiamy szczegółowo ulgi i bonifikaty dla przedsiębiorców dla najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej, tj. autónomo oraz spółek.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

W Hiszpanii samozatrudnienie (autónomo) jest najbardziej popularną i zarazem najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczenia się z VAT (IVA – Impuesto sobre el Valor Añadido) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (IRPF – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Podatek VAT płacony jest w całej Hiszpanii oprócz Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli (tam zastępuje go podatek od produkcji, usług i importu – dot. Ceuta i Melilla, i pośredni podatek kanaryjski). Standardowa stawka VAT wynosi tam 18%. Obniżona stawka w wysokości 8% dotyczy dostaw produktów żywnościowych, wody, a także krajowych przewozów pasażerów i bagażu, usług hotelowych, restauracji, kin. Stawka preferencyjna wynosi 4% i ma zastosowanie do dostawy podstawowych produktów żywnościowych czy książek.

Z kolei skala podatku dochodowego dla osób fizycznych jest progresywna i składa się ze stawki ogólnej oraz autonomicznej (regionalnej), która może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania podatnika. Podatek ten zależy więc od wysokości dochodu osiągniętego w danym roku. Najniższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w Hiszpanii to 23%, zaś najwyższa to 43%.

Rozliczenie z dochodów uzyskanych przez przedsiębiorcę może nastąpić na podstawie opodatkowania na zasadach ogólnych (Régimen de Estimación Directa – Simplificada o Normal) lub opodatkowania ryczałtowego (Régimen de Estimación Objetiva – por Módulos).

Pierwsza forma rozliczania z podatku dochodowego od osób fizycznych dostępna jest dla wszystkich rodzajów działalności, natomiast z opodatkowania w formie ryczałtu mogą skorzystać jedynie autónomos spełniający pewne wymagania.

Ustawodawca przewiduje zniżkę dla nowopowstałych przedsiębiorców w wysokości 20% dochodu netto w przypadku podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne, w ciągu dwóch lat, w przypadku opodatkowania na zasadach głównych. Zachęta ta nie ma jednak zastosowania do osób, które zdecydowały się płacić podatek za pomocą ryczałtu.

Ponadto ustawodawca przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego osób fizycznych w wysokości 100% w przypadku kapitalizacji świadczenia bezrobocia lub jednorazowej wypłaty tego świadczenia.

Poza odprowadzaniem podatków, autónomo ma obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne do Seguridad Social. Tutaj również państwo oferuje liczne bonifikaty dla osób, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą. Przez pierwsze 12 miesięcy działalności opłaty te są stałe i wynoszą zaledwie 60€ miesięcznie.  Po roku przedsiębiorca może skorzystać z redukcji 50% kwoty bazowej, a zatem w okresie od 12 do 18 miesiąca działalności przedsiębiorca zapłaci 141,54€, a w okresie od 18 do 24 miesiąca z redukcji 30%, płacąc 198,31€. Później składka ta wzrasta proporcjonalnie do dochodów do momentu aż osiągnie górny próg – tj. 283,3€.

Ustawodawca przewiduje również bonifikaty, które mają na celu promować godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Polega ona między innymi na możliwości odliczenia 100% wartości składek do Seguridad Social, przez okres do 12 miesięcy, z tytułu opieki nad dzieckiem do 12 roku życia lub posiadania na utrzymaniu krewnego do II stopnia, a także bonifikaty na czas macierzyństwa, adopcji czy opieki zastępczej.

W Hiszpanii istnieje także wiele instrumentów pomocy w związku z tworzeniem miejsc pracy czy rozwojem innowacyjności (dotyczy to także innych form prowadzenia działalności).

Ponadto w wielu branżach (szczególnie w sektorze rolnym) przewiduje się szczegółowe ulgi dla przedsiębiorców.

Spółki w Hiszpanii

Zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii najpopularniejszą formą prowadzenia działalności obok samozatrudnienia jest spółka z ograniczoną odpowiedzialności. O tym jak założyć spółkę z.o.o. w Hiszpanii lub utworzyć hiszpański oddział spółki istniejącej w Polsce pisaliśmy w ostatnim artykule. W innym artykule na blogu napisaliśmy na temat różnic pomiędzy spółką z.o.o., a jednoosobową działalnością, czyli dwiema najczęściej wybieranymi formami prowadzenia działalności.

Spółki opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (Impuesto sobre las sociedades). W Hiszpanii, co do zasady, stawka podatku dla dużych firm wynosi 30%, zaś dla małych i średnich przedsiębiorców 25%. Stawka w wysokości 25% dotyczy również przedsiębiorstw zagranicznych. Jednak stawka podatku od spółek nie jest identyczna w całym kraju, dlatego jeżeli przedsiębiorca ma taką możliwość warto przemyśleć w jakim regionie najbardziej opłaca się założyć spółkę. Przykładowo w regionie Navarra stawka wynosi 28% w przypadku dużych firm i 23% w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, wprowadza się także stawkę 19% dla tzw. mikroprzedsiębiorców. Z kolei na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje specjalny reżim podatkowy, który przewiduje stawkę podatkową w wysokości 4%.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku nowo utworzonych spółek stawka wynosi zaledwie 15% i obowiązuje przez okres 2 lat (chyba, że spółka podlega opodatkowaniu według niższej stawki). Obniżona stawka w wysokości 15% dotyczy jedynie nowo utworzonych podmiotów, prowadzących firmę w Hiszpanii, która nie była wcześniej prowadzona przez inne osoby lub podmioty z nią związane. Ponadto działalność ta nie powinna być prowadzona w roku poprzedzającym utworzenie spółki przez osobę fizyczną posiadającą udział w kapitale.

Przedsiębiorstwa, których roczny obrót nie przekracza 1.000.000€ są zwolnione od lokalnego podatku od działalności gospodarczych (IAE – Impuesto sobre Actividades Económicas).

Hiszpania cieszy się także jedną z najkorzystniejszych regulacji dot. spółek holdingowych, pozwalające na zastosowanie zwolnień z podatku dochodowego czy redukcji nawet do 99% w przypadku podatku od spadków i darowizn (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).

Unikanie podwójnego opodatkowania

Kwestie dotyczące unikania podwójnego opodatkowania uregulowane są w umowie dot. unikania podwójnego opodatkowania, którą Polska zawarła z Hiszpanią jeszcze w 1979 roku. Zgodnie z art. 7 umowy zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Półwysep Iberyjski przyciąga coraz więcej polskich inwestorów, a hiszpański ustawodawca wprowadza wiele rozwiązań, które mają za zadanie wspierać nowo utworzone podmioty i zachęcać przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej. Jednak różnice kulturowe i złożoność przepisów prawa hiszpańskiego może zniechęcić przedsiębiorców, dlatego jeśli planują Państwo rozpocząć działalność gospodarczą w Hiszpanii, zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Dzięki znajomości hiszpańskiego rynku, pomożemy Państwu wybrać odpowiednią formę działalności oraz przeprowadzimy przez niezbędne procedury. Dzięki naszemu wsparciu unikną Państwo błędów popełnianych często przez polskich przedsiębiorców, a wynikających, tylko i wyłącznie, z braku doświadczenia i znajomości Hiszpanii czy języka hiszpańskiego.

Negocjacje

(+48) 607 076 203

(+34) 644 980 290