Prawo spółek


Naszym zdaniem, profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą w sposób sprawny oraz minimalizujący ryzyka prawne dla spółki, wspólników (akcjonariuszy) i kadry zarządzającej.

Dlatego też, Kancelaria Wach & Wach świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego dla podmiotów gospodarczych obejmującą zakładanie, bieżącą obsługę, przekształcenia oraz likwidację spółek prawa handlowego oraz oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw, spółdzielni, fundacji oraz stowarzyszeń.

Na etapie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych Kancelaria Wach & Wach przygotowuje projekty umów i statutów spółek tworzonych w Polsce i Hiszpanii oraz wszelkie dokumenty niezbędne do otwarcia spółki, oddziału lub przedstawicielstwa oraz zapewnia reprezentację w postępowaniach rejestrowych. Zajmujemy się przygotowaniem regulaminów działania organów spółki i innych wewnętrznych dokumentów regulujących jej działanie. Ponadto, współpracując z doradcami podatkowymi prawnicy Kancelarii pomagają w wyborze najodpowiedniejszej dla klienta formy prawnej dla planowanej działalności.

Kancelaria Wach & Wach zapewniając bieżącą obsługę w zakresie korporacyjnego aspektu działalności przedsiębiorcy zajmuje się przygotowywaniem projektów uchwał organów spółki, asyście w trakcie przeprowadzania zgromadzeń wspólników. Prawnicy Kancelarii reprezentują wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.

Kancelaria doradza i reprezentuje przedsiębiorcę przed sądem rejestrowym w postępowaniach o rejestracje wpisów zmian w rejestrze przedsiębiorców w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, przede wszystkim w zakresie zmian wysokości kapitału zakładowego, zmian w uprawnieniach organów i wspólników spółki.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie nabywania, łączenia, podziałów, przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych, zapewniając doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, analizę sytuacji prawnej podmiotów (due diligence), przygotowanie projektów dokumentów wymaganych w trakcie procesów restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy klienta w postępowaniach o wpis przekształcenia, podziału oraz połączenia przed sądem rejestrowy.

Kancelaria Wach & Wach współpracując z doradcami podatkowymi świadczy usługi przy planowaniu struktur transakcji zbycia udziałów lub akcji (share deals), aktywów przedsiębiorstwa (asset deals), wykupu menadżerskiego (MBO), jak również negocjuje treść umów pomiędzy przyszłymi udziałowcami lub akcjonariuszami.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie emisji akcji i instrumentów dłużnych zarówno na rynkach giełdowych jak i OTC.

Kancelaria Wach & Wach w zakresie postępowania likwidacyjnego lub naprawczego zapewnia wsparcie likwidowanym podmiotom w czynnościach wymagających kontaktu z sądem rejestrowym oraz pomoc prawną w czynnościach likwidacyjnych.

Kancelaria specjalizuję się również w obsłudze prawnej procesów windykacyjnych, tak w wymiarze krajowym, jak i transgranicznym.